จิตวิทยาการบริหารและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

จิตวิทยาการบริหารและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

จิตวิทยาการบริหารและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

 

หลักสูตรอบรม : จิตวิทยาการบริหารและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

(Psychology for Management & Convincing Techniques)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

“จิตวิทยาการบริหารและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ”  หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ กล่าวเช่น ในเรื่องการทำงานกับทีมงาน หรือกับผู้ใต้บังคับบัญชา การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมาย ก็จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้น ศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองาน ต่อลูกค้าและคู่ค้าของเราให้มากยิ่งขึ้น ด้วยหลักจิตวิทยาและศิลปะการพูดที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน
 2. เพื่อให้เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน
 3. เพื่อให้เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน
 4. เพื่อให้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสาร อย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ
 5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • จิตวิทยาในการจูงใจ (ครึ่งวันเช้า)
 • แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน
 • การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง (Analysis Audiences’ types)
 • การสร้างความน่าเชื่อถือ: เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)
 • เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้วน้าว และชักจูง (NLP Techniques)
  • ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)
  • ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ลูกค้า
 • จิตวิทยาการนำเสนองาน
 • วาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (ครึ่งวันบ่าย)
 • หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
 • วาทะศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน
 • ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 • วาทะศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ /ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร /หน่วยงานบริหารความเสี่ยง /ควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus