เจาะลึก!! กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

เจาะลึก!! กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

เจาะลึก!! กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรอบรม : เจาะลึก!! กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

(Retail 4.0 Business Strategy)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

นักบริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อยกระดับมุมมองของนักบริหารให้รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถวางแผนสำหรับขับเคลื่อนธุกิจให้เติบโตสู่อนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการค้าปลีก จะช่วยเพิ่มมุมมองผู้บริหารธุรกิจในธุรกิจค้าปลีกให้มีความสามารถในการบริหารจัดการคิดเชิงกลยุทธ์ ปรับทิศทางการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีรูปแบบการทำงานที่สร้างสรรค์งาน และสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง และสนับสนุนให้องค์การมีสมรรถนะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นไว้

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงประโยชน์ของการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับธุกิจค้าปลีก ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานด้านธุรกิจค้าปลีก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

ช่วงเช้า

 • สภาพแวดล้อมด้านการค้าปลีก
 • Trend ของอนาคต ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก
  • ค่านิยมของคนต่างยุค
  • สังคมไทยในอนาคต
  • นโยบายThailand 4.0
  • ผลกระทบของ AEC
 • การประเมินการแข่งขันด้านการค้าปลีก
 • การบริหารซัพพลายเชน
 • การเลือกทำเลที่ตั้งและกลุ่มผู้บริโภคในการค้าปลีก

ช่วงบ่าย

 • การบริหารการเงินในการค้าปลีก
 • การจัดการด้านสินค้า( Merchandising )
 • การตั้งราคาสินค้า( Merchandise Pricing )
 • การโฆษณาและส่งเสริมการขาย   ( Advertising and Promotion )
 • การบริการลูกค้าและการขาย   ( Customer Service and Retail Selling )
 • การจัดร้านค้าและการออกแบบ  ( Store Layout and Design )
 • การจัดการบุคลากรในการค้าปลีก( Managing People )
 • บทสรุป และ ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Management ฝ่ายขาย/ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า
 3. หัวหน้างาน และบุคลากร ฝ่ายขาย/ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus