Scenario Planning

Scenario Planning

Scenario Planning

หลักสูตรอบรม : Scenario Planning

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน /6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ปัจจุบันภายใต้สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จควรจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงและพยายามจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบซึ่งทำให้เกิดการคิดที่สร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับสถานการณ์ในอนาคตได้

แนวคิดเรื่อง Scenario Planning เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์สาหรับผู้บริหารที่จะทำให้สามารถระดมสมองร่วมกันเพื่อให้เห็นถึง แนวโน้ม (Trends) และ/หรือ ความไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตามโครงเรื่อง (Plot) ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ซึ่งผู้บริหารจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อองค์กรในมิติต่างๆ อันจะนำมาซึ่งทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป

 

ประโยชน์ที่ผู้รียนจะได้รับ (Key Benefit) :

ได้เรียนรู้และได้ฝึกคิดและวิเคราะห์ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติตามแนวคิดเรื่อง Scenario Planning จะช่วยให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความได้เปรียบในการปรับตัว (Adaptive Advantage) ได้ดีกว่า องค์กรในปัจจุบันจึงเน้นให้ผู้บริหารในทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานคุ้นเคยกับแนวคิด Scenario Planning มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจังในองค์กร

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้เข้าใจถึงแนวคิด Scenario Planning
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้แนวคิด Scenario Planning ในการวิเคราะห์และวางแผนจริง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Part 1: Foundation และ Key Components ของ Scenario Planning

 • Scenario Planning คืออะไร? จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างไร?
 • หลักการสำคัญของ Scenario Planning
 • ขั้นตอนการทำ Scenario Planning
 • ประโยชน์ของ Scenario Planning
 • Case Studies: (VDO-Clip Examples)
 • Scenario ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจไซส์ S,M,L
 • Workshop 1: ร่วมคิด Scenario ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

Part 2: Selling and Implementing the Project และ ความเชื่อมโยงกับ Scenario Planning

 • Challenge ของ ผู้บริหาร และ Managers ในการขับเคลื่อนองค์กร
  • Mindset ที่แตกต่างระหว่าง Executives และ Middle Managers
  • Gap ที่ไม่เคยถูกเติมเต็ม ระหว่าง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
 • Development Thinking
 • Workshop 2: กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนหน่วยงานในรูปแบบที่เอื้อต่อการ Sell
 • สรุป และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ /ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 4. บุคลากร ที่ต้องช่วยประสานและ ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนด Business Plan, Strategy Plan

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus