กลยุทธ์การการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าให้โดดเด่น

กลยุทธ์การการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าให้โดดเด่น

กลยุทธ์การการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าให้โดดเด่น

หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าให้โดดเด่น

(Strategic Branding Direction and Design)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ตราสินค้า (Branding) นับเป็นตัวแทนขององค์กรในสายตาของผู้บริโภคและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการทำการตลาดแต่เนื่องจากตราสินค้าเป็นสิ่งที่หลายคนมองเห็นแต่ไม่ได้นึกถึงว่าสิ่งนี้มีตัวตนและสามารถส่งผลต่อการทำการตลาด คนส่วนใหญ่จึงไม่ตระหนักถึงความสำคัญของตราสินค้า ด้วยเหตุนี้ก่อนที่องค์กรจะทำตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในสายตาของผู้บริโภคได้นั้น คนในองค์กรนั้นจำเป็นจะต้องเล็งเห็นความสำคัญในตราสินค้าก่อน องค์กรจึงจะสามารถพัฒนาตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักและสร้างผลบวกทางการตลาดให้กับองค์กรได้

 หลักสูตร Strategic Branding Direction and Design เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยนอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้จากการบรรยายแล้ว ยังมีกรณีศึกษา เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปรับภาพลักษณ์ของตราสินค้า รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเพื่อระดมสมองในการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

  • เพื่อเสริมความรู้หลักการแนวคิดของตราสินค้า (Branding) และหลักการพื้นฐานของ Brand Management
  • เพื่อเสริมความรู้ทางการการตลาด และแบรนด์เชิงยุทธ์เพื่อความยั่งยืนให้เหมาะสม และทันสมัย
  • เพื่อเตรียมรับโอกาสและอุปสรรคในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดแบรนด์อย่างเหมาะสมผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวอย่างจริง

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Topic Detail
Essentials of Customer-centric Branding

หลักการการพัฒนาแบรนด์โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

แบรนด์ในยุคประเทศไทย 4.0   องค์ประกอบแนวคิดแบรนด์เพื่อความยั่งยืน   โอกาส และอุปสรรคองค์กรต้องเผชิญด้านลูกค้าในสภาพแวดล้อมธุรกิจในยุคปัจจุบัน
Strategic Branding: Traps and Tricks

กับดักแบรนด์

 

การพัฒนาแบรนด์แนวทางละเลี่ยงสิ่งที่ผู้บริหารมักเข้าใจผิดในการวางแผน และดำเนินการแบรนด์เชิงยุทธ์
Tactics for Sustainable Branding

ยุทธวิธีการตลาด และแบรนด์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

 

สุดยอดยุทธวิธีการตลาด และแบรนด์  แนวทางการจัดการข้อมูล

และปัญหาของธุรกิจเพื่อการครองใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

Sustainable Betterment Branding Tools

เครื่องมือการวิเคราะห์แบรนด์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

เครื่องมือการวิเคราะห์ช่องว่างแบรนด์อย่างเป็นระบบ

และแนวทางการวางกลยุทธ์เพื่อปิด

ช่องว่างแบรนด์

Branding Trends for Thailand 4.0

เทรนด์การทำแบรนด์ในยุค Thailand 4.0

Thailand 4.0 และผลกระทบของ Thailand 4.0 กับการพัฒนา

ด้านแบรนด์ และตัวอย่างการทำแบรนด์จริงในอุตสาหกรรมค้าปลีก และอุตสาหกรรมมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

  1. ผู้บริหารระดับสูง
  2. ผู้จัดการระดับ Middle Management ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการดูแลลูกค้า
  3. หัวหน้างาน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการดูแลลูกค้า

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus