Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรอบรม : Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน /6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การวางแผนเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ และเป็นกิจกรรมอันดับต้นของกระบวนการธุรกิจ แผนการทำงานที่ดีจะบอกถึงจุดหมายที่ต้องการไปถึงอย่างชัดเจน บ่งชี้ทิศทางธุรกิจว่าจะเป็นไปในทางใดอย่างเป็นขั้นตอน กำหนดแนวทางอย่างเป็นระบบ ระบุทรัพยากรที่จำเป็นครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาจุดเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบ การวางแผนถือเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางที่ต้องเป็นคนแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กรสู่การปฏิบัติ และควบคุมให้สำเร็จ

การวางแผนธุรกิจเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ความเป็นศาสตร์คือ ต้องมีกระบวนการ มีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประมวลข้อมูลและการตัดสินใจ ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นศิลป์ที่จะประยุกต์ข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้เข้ากับบริบทแวดล้อมจริงของธุรกิจด้วย เพื่อให้แผนที่ออกมาเป็นแผนเชิงรุก สมจริงสมจัง ไปใช้ได้ผลเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับองค์การ

แผนกลยุทธ์ที่ดีจะต้องถูกกำหนด โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ผ่านการประเมินองค์ประกอบทางการบริหารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เทียบกับเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ รอบคอบ สามารถประมวลปัจจัยต่างๆ แล้วกำหนดหาแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ เกิดเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์และสมจริง ปฏิบัติได้ การคิดเชิงกลยุทธ์จึงเป็นรากฐานความสำเร็จของธุรกิจและนักบริหารอย่างแท้จริง

 

ประโยชน์ที่ผู้รียนจะได้รับ (Key Benefit) :

 • ได้พัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้าน
 • ได้เข้าใจความเชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ (vision) ภารกิจ (mission) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (objectives/goals) ไปสู่กลยุทธ์ (strategy) และการปฏิบัติงาน (operation) ขององค์กร และนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ
 • ได้ฝึกวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • สามารถจัดทำกลยุทธ์การทำงานขององค์กรได้
 • ฝึกประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยวางแผนกับกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจได้

 

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
 • ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
 • Business Model Canvas (BMC) กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์
 • เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์เชิงกลยุทธ์แบบต่างๆ เช่น
  • PESTEL analysis
  • SWOT Matrix
  • Value Chain Analysis
 • การค้นหาและกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์ด้วยแนวคิดแบบต่างๆ
 • การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) กับกลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่
 • วางระบบการติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธ์
 • กรณีศึกษากลยุทธ์ที่สำเร็จ

Workshop 1: วิเคราะห์ธุรกิจของคุณด้วย BMC
Workshop 2: การประเมินวิสัยทัศน์ พันธกิจ
Workshop 3: ประเมินสถานการณ์เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
Workshop 4: การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมของธุรกิจ
Workshop 5: การวางระบบติดตามและประเมินธุรกิจ

จุดเด่นของหลักสูตร (Course Highlights) :

 • ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย workshop กรณีศึกษา การลงมือวางแผนจริง ฯลฯ ครอบคลุมทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่สร้างผลลัพธ์ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปทำงานได้จริง
 • ใช้กรณีศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ
 • ใช้การเรียนรู้จากโจทย์ทางธุรกิจจริงและประสบการณ์จริงของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 3. เจ้าหน้าที่ในงานด้านกลยุทธ์องค์กรและการวางแผน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus