Strategic Planning & Formulation

Strategic Planning & Formulation

Strategic Planning & Formulation

หลักสูตรอบรม : Strategic Planning & Formulation

ระยะเวลาหลักสูตร : 3 วัน /18 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นรากฐานของการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร แต่เป็นที่น่าเสียดาย…ที่การวางแผนกลยุทธ์ที่มีการปฏิบัติกันโดยทั่วๆ ไป มักไม่ได้มาจากการคิดที่เหมาะสม เนื่องจากอาจติดกับดักของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ (เช่น SWOT, BCG Matrix และ เครื่องมืออื่นๆ ที่ถูกนำเสนอใน Text Book) มากเกินไป จนทำให้ “แก่น หรือ Core Concept” ของความเป็นกลยุทธ์ถูกมองข้าม

นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดแผนกลยุทธ์ ก็มีหลากหลายรูปแบบ และใช้กับบุคลากรในแต่ละระดับชั้นของการบริหารที่แตกต่างกัน ในส่วนของ Text Book ที่มีการเข้าใจกันเรื่อยมา ก็ยังไม่มีการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ แยกแยะไม่ออกว่าเครื่องมือใด ควรใช้ในระดับ Corporate Executives และเครื่องมือใด ควรใช้ในระดับ Business Unit Manager และ Supervisor ดังนั้น ผู้นำไปใช้จึงมักเลือกใช้เครื่องมือที่ผิด ส่งผลให้แผนกลยุทธ์มีความคลาดเคลื่อนไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การวางแผนกลยุทธ์ที่เคยปฏิบัติกันมายังไม่ได้มุ่งเน้นการใช้ ตรรกะ (Logic) ที่เหมาะสม จึงทำให้กิจกรรมที่ควรมีความล้ำลึก พลิกแพลง เป็นประโยชน์ และสร้าง Value – Added ให้กับองค์กร กลับกลายเป็นกิจกรรมที่มีแค่ขั้นตอนเป็นระบบ เพื่อใส่ลงในแบบฟอร์มได้ ซึ่งไม่ต่างอะไรจากวิธีการที่สามารถคิดได้จากสามัญสำนึก (Common Sense) นั่นเอง

การถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรมักมองข้าม และไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก บ่อยครั้งที่แผนมักถูกกำหนดขึ้นมา แต่กลับ “นำไปเก็บไว้บนหิ้ง” ไม่ถูกนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นจริงเป็นจัง เนื่องจากไม่ได้ถูกสื่อสารให้ชัดเจนและเข้าใจได้ยาก ผู้นำแผนฯ ไปปฏิบัติก็มองไม่เห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอยู่ส่วนไหนและเกี่ยวข้องอะไรกับแผนฯ ดังนั้น การนำไปปฏิบัติจึงไม่สอดคล้องกันและทำให้แผนไม่สามารถบรรลุผลได้ดีเท่าที่ควร

ดังนั้น ในการจัดอบรมหลักสูตรนี้ จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้งการ Design และการนำเสนอแผนควบคู่กันด้วย โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 วัน วันแรก เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์ และการกำหนดเป้าหมายที่มีนัยสำคัญ วันที่สอง เน้นการพัฒนาแผนให้มีความครอบคลุม มีความเป็นกลยุทธ์ และสามารถถูกนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างและพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถแยกแยะ และมีความเข้าใจถึงความแตกต่างของการคิดเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรในระดับต่างๆ (Executive, Business Unit Manager และ Supervisor)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถกำหนดเป้าหมายที่มีนัยสำคัญและมีหลักการในการแยกแยะระหว่างงาน Routine และงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Operation) ได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจถึงตรรกะ (Logic) ของความเป็นกลยุทธ์
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เลือกใช้เครื่องมือทางการคิด ใช้ข้อมูล และกำหนดแผนได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

วันแรก : หลักการกำหนดโจทย์

 • หลักการพื้นฐาน
  • เป้าหมาย Strategy
  • หลักการคิด Outside In & Inside Out
 • การคิดเชิงกลยุทธ์ (Foundation of Strategic Thinking)
  • Strategic Thinking for Executives VS Middle Manager VS Supervisor
  • Challengers ของ ผู้บริหารในระดับต่างๆ ในการวางแผนกลยุทธ์
 • หลักของการกำหนดเป้าหมาย – จุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ คือการกำหนดโจทย์ที่มีนัยสำคัญและน่าสนใจ
  • Strategic VS Routine Operations (โจทย์ที่มีนัยสำคัญ)
 • ตรรกะเชิงกลยุทธ์ 1 (Leverage 1) การกำหนดจุดขาย (Unique Selling Point) ของโจทย์ – โจทย์ที่น่าสนใจ
  • Criteria ในการกำหนดจุดขาย LF – SPIT Framework
 • การใช้ Wordings เพื่อกำหนดเป้าหมาย
  • Purpose VS Objective VS Goal VS Target
 • การนำเสนอแผนกลยุทธ์ Presentation & หลักการเขียนโครงการ — 1
 • VDO Clip Example : ภาพยนตร์สามก๊ก ตอนยุทธศาสตร์สามก๊ก (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา)
 • Workshop – 1

วันที่สอง : หลักของการกำหนดกลยุทธ์ – หลักการแก้โจทย์

 • ตรรกะเชิงกลยุทธ์ 2 & 3 (Leverage 2 & 3) Logic ของวิธีแก้โจทย์
  • การวิเคราะห์ปัจจัยรอบตัวที่เอื้อต่อการบรรลุเป้า G-SPOTT Factors
 • การนำความพลิกแพลงของกลยุทธ์มาเรียงร้อยให้เป็นระบบ Systematizing Complex Strategy
  • Eastern VS Western Strategic Thinking
  • รูปแบบของกลยุทธ์ประเภทต่างๆ
 • การนำหลักกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ – การนำวิธีการแก้โจทย์ไปสู่การปฏิบัติ
 • ยุทธศิลป์ Operational Arts
 • VDO Clip Example : ภาพยนตร์สามก๊ก (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา)
 • การนำเสนอแผนกลยุทธ์ Presentation & หลักการเขียนโครงการ — 2
 • Workshop – 2
 • สรุป

หมายเหตุ : เว้นระยะไป 2 – 3 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำมาเสนอ

 

วันที่สาม : Presentation นำเสนอแผนฯ

 • ทบทวนและติดตามการทำงานหลังจากมีการใช้แผนกลยุทธ์
 • การนำเสนอแผนกลยุทธ์กับผู้บริหารและวิทยากร
 • หัวชื่อหลัก “การพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลในแผนกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
 • บทสรุป และ ถาม – ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ /ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 4. บุคลากร ที่ต้องช่วยประสานและ ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนด Business Plan, Strategy Plan

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus