Strategic Thinking การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

Strategic Thinking การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

Strategic Thinking การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรอบรม : Strategic Thinking การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน /6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การคิดเชิงกลยุทธ์ เพราะเป็นวิธีคิดที่ช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายกับสภานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้สามารถประเมิน ให้น้ำหนัก และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร ไปสู่แผนงาน หรือกลวิธีในการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินองค์ประกอบทางการบริหารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เทียบกับเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ รอบคอบ สามารถประมวลปัจจัยต่างๆ แล้วกำหนดหาแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ เกิดเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์และสมจริง ปฏิบัติได้ การคิดเชิงกลยุทธ์จึงเป็นรากฐานของความสำเร็จของธุรกิจและนักบริหารอย่างแท้จริง

 

ประโยชน์ที่ผู้รียนจะได้รับ (Key Benefit) :

 • ได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
 • ได้ฝึกวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้
 • ฝึกประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดกับการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจได้

 

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Module 1: เข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์

 • ทักษะ 3 ด้านที่ผู้บริหารทุกระดับต้องมี
 • คิดกลยุทธ์คืออะไร?
 • การคิดกลยุทธ์จำเป็นเมื่อใด
 • ทำไมโลกธุรกิจสมัยใหม่ต้องใช้การคิดเชิงกลยุทธ์

Workshop 1: สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
Workshop 2: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา

Module 2: การคิดเชิงกลยุทธ์

 • ประเภทของความคิด (Thinking paradigm)
 • องค์ประกอบและหลักสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์
 • การทำความเข้าใจกับสถานการณ์
 • เข้าใจหลักคิดที่สำคัญ
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • การคิดรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยในการคิดเชิงกลยุทธ์
 • หลักคิดกลยุทธ์ในภาวะการณ์แต่ละแบบ

Workshop 3: กิจกรรมทดสอบศักยภาพการคิดเชิงกลยุทธ์
Workshop 4: การคิดกลยุทธ์จากโจทย์ทางธุรกิจ

Module 3: การพัฒนาขีดความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์

 • คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
 • อุปสรรคของการคิดเชิงกลยุทธ์
 • การนำการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการเสริมศักยภาพทางธรุกิจ

Workshop 5: วางแผนการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

จุดเด่นของหลักสูตร (Course Highlights) :

 • ครอบคลุมทั้งหลักคิด หลักการ วิธีการ และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเชิงกลยุทธ์เป็นและประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้หลังจบหลักสูตร
 • ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย workshop กรณีศึกษา การลงมือวางแผนการทำงานจริง ฯลฯ ครอบคลุมทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สร้างผลลัพธ์ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปทำงานได้จริง
 • ใช้กรณีศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ
 • ใช้การเรียนรู้จากโจทย์ทางธุรกิจจริงและประสบการณ์จริงของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 3. เจ้าหน้าที่ในงานด้านกลยุทธ์องค์กรและการวางแผน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus