ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

» การศึกษา

 • Doctor of Information Technology , University of New South Wales, Canberra, Australia
 • Master of Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
 • Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand

» ประวัติการทำงาน

 • บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
 • The Boston Consulting Group
 • IBM Global Services
 • ที่ปรึกษา บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลากหลายอุตสาหกรรม  ทั้งธุรกิจด้านการเงิน และการธนาคาร  ธุรกิจด้านอาหาร  ธุรกิจด้านสุขภาพ  ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม  ธุรกิจด้านสารสนเทศ  ฯลฯ มามากกว่า 14 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ ทั้งด้านการวางแผน และด้านการลงมือปฏิบัติ  การออกแบบองค์กร  การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหม่

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษสอนทางด้านการจัดการ และด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย  เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

» ผลงานทางวิชาการ

 • Charinsarn, T. (2009), Developing an e-Business Strategy for Less-mature Organizations, Proceedings of the International Conference on e-Business, 2009, Milan, 7-10, 2009, pp. 215-222.

» วิชาที่สอน

 • Introduction to Business
 • Business Strategy
 • Strategic Management

» งานวิจัย อาทิ

 • Strategy Process
 • Corporate Governance

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร