ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  Master’s Degree in Public Administration จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▪  Master’s Degree in Arts (Lab our and Social Welfare Management)  มหาวิทยาลัยเกริก

▪  Bachelor’s Degree in Business Administration (Marketing) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

▪  ประกาศนียบัตร  Certified Managerial Grids, Certified Dangerous Goods

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (ปัจจุบัน)

▪  The University of the Thai Chamber of Commerce, Human Resources Management Director

▪  DHL International (Thailand) Ltd., Human Resources Development Manager

▪  Bank of Asia PLC., Assistant Vice President – Human Resources Advisor

▪  Booker Wholesale (Thailand) Ltd., Training & Development Specialist

▪  Interlife John Hancock Assurance PLC., Personnel and Administration Manager

▪  The Siam Iron and Steel Co.,Ltd. (Siam Cement Group)

» องค์กรที่รับเชิญบรรยาย

▪  ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

▪  The Asia Business Forum

▪  ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

▪  สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

▪  ธนาคารแห่งประเทศไทย

▪  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

▪  กระทรวงยุติธรรม

▪  กรมศุลกากร

▪  บริษัท CDG Group และบริษัทในเครือ

▪  บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด

▪  บริษัท ธนชาติ ซูริค ประกันชีวิต จำกัด

▪  บริษัท ดี เอช แอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด

▪  บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด

▪  มหาวิทยาลัยมหิดล

▪  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

▪  และอื่นๆ อีกมากมาย

» หัวข้อบรรยายที่เชี่ยวชาญ

▪  Strategic Balanced Scorecard & KPI

▪  HR Scorecard

▪  Effective Planning &Goal Setting

▪  Management By Objective (MBO)

▪  HR Outsourcing

▪  ROI on Training

▪  Supervisory Skills

▪  Effective Coaching

▪  Career Development & Succession Planning

▪  Human Resource Management

▪  Performance Management

▪  Competency Based Management

▪  Positive Thinking

▪  Work Improvement

▪ etc.

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ดร.บดี ตรีสุคนธ์ดร.บดี ตรีสุคนธ์

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ