ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาองค์กร และ การจัดการสมรรถนะมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• Managing Change and Innovation , Michigan University USA
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ประสบการณ์การทำงาน

เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ที่ผ่านประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในเครือซิเมนต์ไทยมากว่า 18 ปีในตำแหน่งสำคัญ  อาทิ  ผู้จัดการส่วนบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด, ผู้จัดการส่วนบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (CPAC), Human Resource Shared Service Manager  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด, Head of SCG Academy บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

» ตำแหน่งปัจจุบัน

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารกลุ่มน้ำตาลมิตรผล

» ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

  • ด้วยประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็น Practitioner และนักออกแบบระบบงาน HR ที่มี Best Practices ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในหลายๆ ด้าน  อาทิ  การสร้าง Corporate Culture, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาระบบบริหารงาน, รูปแบบ Empowerment, การวางระบบ Human Resource Work System and Tool, การพัฒนา Engagement Model, การพัฒนาระบบ Competency Management ฯลฯ  และได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน  ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาพนักงานในองค์กรชั้นนำ อาทิ  เครือซิเมนต์ไทย, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ปตท., ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์, ING, มิตซูบิชิมอเตอร์, นิสสัน, เครือเซ็นทรัล, มิตรผล, BMCL, MRTA, เครือ รพ.กรุงเทพฯ, พานาโซนิค, JET Conoco, RCL, East Water, Lucky Union Foods, ศรีตรังกรุ๊ป, กระทรวงพาณิชย์, กรมสวัสดิการฯ, ทบวงมหาวิทยาลัย  ฯลฯ

อาจารย์บวรนันท์ ทองกัลยา

อาจารย์บวรนันท์ ทองกัลยา

อาจารย์บวรนันท์ ทองกัลยา

อาจารย์บวรนันท์ ทองกัลยา

อาจารย์บวรนันท์ ทองกัลยา