ดร.อำนาจ วัดจินดา

ดร.อำนาจ วัดจินดา

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ปริญญาโท สาขาการฝึกอบรมและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

▪  ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

▪  ปริญญาเอก สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  หัวหน้าทีมพัฒนาระบบความสามารถ (Competency) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

▪  ที่ปรึกษาจัดวางระบบ Career Path, Succession Plan และ Individual

▪  Development Plan บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ

▪  ที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์และ Balanced Scorecard กระทรวงพาณิชย์

▪  วิทยากรและที่ปรึกษาให้แก่สถาบันต่างๆ มากมาย อาทิเช่น NIDA, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, บริษัท  AT. Training and Consult จำกัด, สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)  ฯลฯ

▪  อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาต่างๆ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

» ผลงานด้านวิชาการ

▪  คอลัมนิสต์ คอลัมน์ เทคโนโลยีการบริหาร ประจำหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

▪  คอลัมนิสต์ คอลัมน์  HR Knowledge Sharing  นิตยสาร Go Training

▪  เขียนบทความทางวิชาการ วารสารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

» องค์กรที่เชิญไปบรรยาย  อาทิเช่น

▪  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

▪  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

▪  บริษัท Conoco Philip จำกัด

▪  บริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

▪  โรงพยาบาลกรุงเทพ

▪  บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีคอลไทย จำกัด (มหาชน)

▪  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

▪  บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

▪  บริษัท Asian Honda จำกัด

▪  โรงแรมเพนนินซูลา (กรุงเทพฯ)

▪  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

▪  บริษัท สเตนเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท Bangkok Komatsu จำกัด

▪  บริษัท กระเบื้องไทย จำกัด

▪  บริษัท CP Seven Eleven จำกัด

▪  บริษัท เทเวศร์ ประกันภัย จำกัด

▪  นอกจากนี้ ยังมีบริษัทต่างๆ อีกมากมาย

อาจารย์อำนาจ วัดจินดา 01 อาจารย์อำนาจ วัดจินดา 02 อาจารย์อำนาจ วัดจินดา 03 อาจารย์อำนาจ วัดจินดา 04 อาจารย์อำนาจ วัดจินดา 05