ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการสื่อสารระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสื่อสารมวลชน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

» ประสบการณ์การทำงาน / ผลงานที่โดดเด่น

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คอลัมนิสต์

–  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  คอลัมน์ “สัพเพเหระ-ค้าปลีก”

–  นิตยสารตั้งตัว Modern SMEs คอลัมน์ “Branding”

–  นิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล (Brand Age Essential)

 • วิทยากรบรรยายด้านการสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
 • วิทยากรเสวนาและผู้ดำเนินรายการ อาทิ งานเสวนา Adman Awards & Symposium 2015 และงาน CLMV ทิศทางการลงทุนใหม่ของแบรนด์ไทย
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

» วิทยากรองค์กรชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐ  อาทิ

 • บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (DSG) ในเครือเซ็นทรัล
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) :  MBK Center
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย :  SME Bank
 • หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด
 • คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 • หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด :  SCG Trading
 • บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด :  AEON Insurance Service
 • บริษัท พีพี ซุปเปอร์วิลส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด :  PP Super Wheels
 • สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ :  CP Leadership Institute (CPLI)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  :  CAT Telecom Public Company Limited
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด :  Thailand Post
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ okผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ okผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ okผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ okผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ okผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ