รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

» การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
 • ปริญญาโท สาขาวิชา Technology Management (MTM) จาก Griffith University  และสาขาวิชา Business Administration (MBA) จาก University of Southern Queensland  ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาเอก สาขาวิชา Business Administration (DBA) จาก University of South Australia  ประเทศออสเตรเลีย

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำ DBA (Logistics & Supply Chain Management) ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ  วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา

» ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ วิทยาลัยขนส่งและโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยขนส่งและโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ต้นกลเรือ บริษัท จุฑา นาวี จำกัด (มหาชน)
 • ต้นกลเรือ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
 • นายช่างกลเรือที่สองและที่สาม บริษัท เกท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง จำกัด
 • นายช่างกลเรือที่สาม บริษัท ไทยไวร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานที่จังหวัดระยอง)
 • นายช่างกลเรือที่สี่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA)
 • ผู้ช่วยนายช่างกลเรือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

» รางวัลเกียรติคุณ / ผลงานทางด้านวิชาการ

 • ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการบริการวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  มีผลงานด้านการบริการวิชาการจำนวนมาก  ได้แก่ การเป็นวิทยากรในการอบรมด้านโลจิสติกส์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เช่น  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง / บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด /บริษัทซัมซุง / บริษัท BVQI / กรมส่งเสริมการเกษตร / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันปัญญาภิวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  ได้เขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ทางวารสารวิชาการต่างๆ เช่น  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  บูรพา  ปริทัศน์  วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วารสาร The Power Logistics, วารสาร Transport Journal และ วารสาร Freight Max Journal  นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เช่น  ประเมินโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ของสำนักงานส่งเสริมการวิจัย  ประเมินตำราต่างประเทศสาขา Logistics and Supply Chain Management  ประเมินบทความวิจัยของวารสารทั้งในและต่างประเทศ  และพิจารณาทุนวิจัยชุดโครงการโลจิสติกส์  เป็นต้น

» ผลงานด้านการเขียน

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การจัดการลอจิสติกส์ (Logistics Management)

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์