ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

▪  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, เทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเกริก

▪  ปริญญาโท M.A. Northern Illinois University, U.S.A.

▪  ปริญญาโท MPM.สถาบัน  American Academy of Project Management, U.S.A.

▪  ปริญญาเอก Ph.D Louissiana State University, U.S.A.

▪  ปริญญาเอก Ph.D in Religious Study จาก Almeda University, U.S.A.

» ตำแหน่งปัจจุบัน

▪  ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)

▪  รองประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาวิชาการทรัพยากรมนุษย์

▪  ที่ปรึกษาด้านประชากรศาสตร์  หมายเลข 530 กระทรวงการคลัง

▪  ที่ปรึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

▪  ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารโครงการของสถาบัน CIC, AAPM, E-Marketing Consultant

▪  Project Management Program Academy, U.S.A.

▪  กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

▪  ผู้ประสานงาน และริเริ่มโครงการช่วยเหลือคนตกงาน

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

▪  ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการส่งออก

▪  ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

▪  ผู้จัดการฝ่ายสาขา เขต 5  ธนาคารเอเชีย จำกัด

▪  ประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารสยาม จำกัด

▪  หัวหน้าส่วนควบคุมสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด

» วิทยากรรับเชิญ อาทิเช่น

▪  กลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์

▪  ธนาคารกรุงไทย จำกัด

▪  กลุ่มเครือธนชาติ

▪  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

▪  การประปานครหลวง

▪  กระทรวงสาธารณสุข

▪  กระทรวงการคลัง

▪  วิทยากรรับเชิญตามสถาบันต่างๆ และในรายการโทรทัศน์  เช่น  ESSO TALK, มองต่างมุม ตามหาแก่นธรรม  ฯลฯ

▪  วิทยากรโครงการฝึกอบรม  เช่น  EQ, Leadership, Problem Solving & Decision Making, Team-building, Change Management, Time Management, Communication Technique, Service Mind, 5ส. และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

» ผลงานด้านตำราและเอกสารงานวิจัย

▪  การบริหารธุรกิจยุคใหม่

▪  IQ & EQ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

▪  Management Skills

▪  Team Coaching

▪  การพัฒนาทีมงาน

▪  การประเมินผล 360 องศา

▪  Ways Market Yourself

▪  Economics of Love

▪  บทบาทผู้บริหารยุคสหัสวรรษใหม่

▪  TQM กับการบริหารองค์กร

▪  บทความตามหนังสือพิมพ์  เช่น  สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน, 4P รัฏฐาภิรักษ์ (เอกสารหนังสือรายไตรมาส ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)  การบัญชีสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางการบัญชี (เอกสารตำราสำหรับใช้สอนทางไกลสำหรับผู้เข้าอบรมการธนาคาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย) ฯลฯ

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์

ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์