อาจารย์จิราวัลย์ เพ็งกุล (อ.แอน)

อาจารย์จิราวัลย์ เพ็งกุล (อ.แอน)

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

▪  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ SME มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์  บริษัท ทีเอส เอสดูเคชั่น จำกัด

▪  วิทยากรพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ไอทีโอที

▪  วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์  บริษัท บีซีอีซีไทยแลนด์ จำกัด

» บริษัทที่รับเชิญไปบรรยาย อาทิเช่น

▪  DTAC

▪  GE Capital

▪  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

▪  The Nation

▪  King Power

▪  ROCHE Thailand

▪  SCG

▪  BCP

▪  Krungsri Bank

▪  Siam Commercial Bank

▪ BTS

▪  Nok Air

▪  Ace Insurance

▪  ฯลฯ