อาจารย์วีระวัฒน์ พงษ์พยอม

อาจารย์วีระวัฒน์ พงษ์พยอม

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารงานบุคคล, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ประสบการณ์การทำงาน      

 • ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ MBK Group (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ไลฟ์แอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด  (พ.ศ. 2554 – 2555)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เซ็นทรัลเรสเตอรองส์กรุ๊ป บริษัทในเครือเซ็นทรัล (พ.ศ. 2545 – 2554)

» ประสบการณ์วิทยากร

 • วิทยากรขึ้นทะเบียน ในหัวข้อ ISO 9001 : 2000 และ Job Instruction ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วิทยากรรับเชิญสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรม Siam HR / White Heritage / HR Training / Training Focus / D-one Group / Quality Training / Power Knowhow / iPlus Learning
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโทผู้บริหาร SME มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษ โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง – สูง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  จัดโดยสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ทรีนิตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ฯลฯ

» ผลงานวิชาการ

 • ผู้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง การทำงานเป็นทีม สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
 • บทความด้านบริหารทีมใน siamhr.com

»หัวข้อที่ชำนาญ

 • ภาวะผู้นำ – การทำงานเป็นทีม
 • Team Series
 • การสอนงาน ตามแนวทาง TWI (Training within Industry)
 • Train the Trainer
 • HR for Non HR
 • Value added KPI กับการบริหารผลงาน
 • Team Performance ฯลฯ

»ประสบการณ์และผลงานการให้คำปรึกษา  อาทิเช่น

 • บริษัท มากอตโต จำกัด
 • บริษัท วอเตอร์เนท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป
 • องค์การคลังสินค้า  กระทรวงพาณิชย์  ฯลฯ

» หน่วยงานที่รับเชิญบรรยาย  อาทิเช่น

 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
 • บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดักส์ ระยอง
 • Bio Pharm Chemicals
 • ISUZU (Thailand)
 • Toyota Tsusho Forklift (Thailand) Co.,Ltd.
 • LG Electronics
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • สถาบันเดลคาร์เนกี้
 • โรงงานน้ำตาลนครเพชร
 • โรงแรมโนโวเทล
 • Asia Security Management  (บริษัทในเครือ Loxley)
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด
 • และที่อื่นๆ อีกมากมาย

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ