ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย

ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย

การเลือกตลาดเป้าหมาย

ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P

ขั้นที่ 1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)

: ใครกันนะ? ที่อาจเป็นลูกค้า

ขั้นที่ 2 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting)

: ใครกันแน่? ที่เป็นลูกค้า

ขั้นที่ 3 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)

: ทำไมลูกค้าเลือกสินค้าคุณ > การกำหนดตำแหน่ง Winning Zone เพื่อครองใจลูกค้า

 

ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่

ตลาดอุตสาหกรรมมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากตลาดผู้บริโภคอยู่หลายประการดังนี้

 1. ความน่าสนใจของตลาด โดยการเปรียบเทียบกับส่วนตลาดอื่นๆ โดยพิจารณาได้จาก
  • ขนาดของตลาดโดยรวมกว้างใหญ่เพียงไร
  • อัตราการเติบโตของตลาดอ
  • ศักยภาพและความสามารถในการทำกำไร
  • ความมีเสถียรภาพของตลาด
  • ความเข้มข้นของการแข่งขัน
 2. ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยพิจารณาได้จาก
  • ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
   • โครงสร้างองค์กร
   • กระบวนการผลิต
   • เทคโนโลยี
   • เงินทุน
   • ประสบการณ์
   • วัฒนธรรม
  • ความเข้มแข็งและการตอบโต้จากคู่แข่ง

ดังนั้น ผู้บริหารงานขาย หรือผู้ประกอบการพึงต้องเลือกตลาดเป้าหมายที่มีความน่าสนใจ และมีความได้เปรียบในการแข่งขันควบคู่ จึงจะเป็นตลาดที่น่าสนใจมาก