[แนะนำหลักสูตรอบรม] เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ

[แนะนำหลักสูตรอบรม] เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ

[แนะนำ] หลักสูตรอบรมด้าน HRM & HRD
(สำหรับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร)

 Behavioral and Competencies based Interview

โดย … อาจารย์อักษร แจ่มศรี

ในหลายองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน  การสัมภาษณ์ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และใช้แนวคำถามในเชิงพฤติกรรม (Behavior-based interviewing) ที่ใช้พฤติกรรมในอดีตชี้บ่งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้สมัครในอนาคต

 

 

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

  1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
  2. ผู้บริหารระดับ Middle Management (หรือ สูงกว่า)
  3. ระดับหัวหน้างาน

วิทยากร : อาจารย์อักษร แจ่มศรี

 

การศึกษา

▪ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪ วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประสบการณ์การทำงาน

▪ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

▪ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท อินซ์เคป คอนซูมเมอร์ มาร์เก็ตติ้งแอนด์ลอจิสติกส์ จำกัด

▪ ผู้จัดการฝ่ายธุรการบุคคล  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด  (โรงกลั่นน้ำมันร่วมทุน)

▪ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (มหาชน) และ บริษัท คาลเท็กซ์ ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

▪ กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจ อิน-ค่อน และบริษัท อาสา แมนเนจเมนท์ จำกัด

▪  อาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  (พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน)

▪  ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ทีเคเคโลจิสติกส์ จำกัด

▪  วิทยากรประจำ และวิทยากรรับเชิญ สถาบันทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

▪  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

▪  สถานบันฝึกอบรม  บริษัท ดับเบิล ดิจิสต์ จำกัด

▪  สถาบันสอนภาษา Elite

▪  บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

▪  บริษัท โทมัสไอเดีย จำกัด

– ผลประเมินจากผู้เข้าอบรม

– ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม

– ภาพบรรยายกาศการอบรมที่ผ่านมา