In-House Training

การจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

หนึ่งในการเรียนรู้สำหรับองค์กรต่างๆที่เป็นที่นิยมในอดีต และกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงมากในปัจจุบัน คือ In-House Training (บางองค์กรอาจจะใช้คำว่า In-Company Training ซึ่งอยู่ในความหมายเดียวกัน) คือ เป็นการจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆเป็นหลัก

 

ด้วยเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ทุกกระบวนการ  ซึ่งถูกกำหนดโดยเฉพาะสำหรับองค์กร  ทำให้การจัดฝึกอบรมภายใน หรือ In-House Training นี้  ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง  โดยบริษัทจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่มีความเข้าใจองค์กรของผู้รับบริการ ทั้งในแง่หลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  จะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม  และส่งผลลัพธ์ที่ดีโดยตรงต่อองค์กร

การจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Traning) เหมาะกับใคร ?

การจัดฝึกอบรมมีแนวคิดที่มุ่งเน้นโดยตรงกับบุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ต้องการการจัดฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง  ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์แนวคิด หรือแนวทางการทำงานใหม่ๆ โดยสภาวการณ์ที่องค์กรควรจัดฝึกอบรม  เช่น

มีแผนในการเติบโตที่ชัดเจนสำหรับองค์กร ในแต่ละปีทุกองค์กรจะต้องมีแผนการทำธุรกิจ แผนการเติบโตเป็นของตัวเอง หากแผนนั้นมีความชัดเจน จำเป็นต้องมีการวางแนวทางการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในที่สุด

องค์กรมีแผนการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน ในการทำงานบางครั้ง คนในองค์กรยังขาดความรู้และทักษะในงาน  ทำให้ผลการทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ  การเพิ่มความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงาน  เพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น  รวมไปจนถึงการที่พนักงานมีการปรับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ย่อมจะต้องมีทักษะ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

ต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ที่บางครั้งแก้ปัญหาด้วยคนในองค์กรไม่ได้ หากแต่เมื่อมีการจัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  ก็ย่อมเป็นวิธีการที่ปัญหานั้นจะถูกแก้ไขได้  แต่จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละองค์กร

in-house-training-iplus-02

แนวคิดในการจัดฝึกอบรมสัมมนา ของ iPlus

ปัจจุบันการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ของแต่ละองค์กรนั้น  มีการกำหนดเป้าหมาย  รูปแบบ จุดประสงค์ในด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กรให้ตรงและเหมาะสมมากที่สุด  ทาง iPlus จึงมีแนวคิดในการทำงานดังนี้

1. ด้านหลักสูตร:  iPlus มุ่งเน้นออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  โดยคำนึงถึงความต้องการขององค์กร  เช่น  สิ่งที่องค์กรต้องการพัฒนาเป็นหลัก / การปรับแก้ไขภายในองค์กร / ปรับให้สอดคล้องกับเครื่องมือหลักที่องค์กรเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันหรือเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรเป็นที่ตั้ง

2. ด้านวิทยากร: แต่ละหลักสูตร ทาง iPlus จะมีการคัดเลือกและนำเสนอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้และประสบการณ์โดยตรง ในหลากหลายสาขาความรู้ เพื่อที่จะให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนั้นสอดคล้องกับความต้องการ เป้าหมาย หรือการแก้ปัญหาของแต่ละองค์กรมากที่สุด

3. ด้านค่าบริการ: ด้วยอัตราค่าบริการที่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

4. ด้านการบริการ: การบริการทั้งก่อนและหลังการจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ  iPlus ดูแลอย่างครบถ้วน  ทำให้องค์กรของลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถมาดูแลรับผิดชอบงานของท่านอย่างดีที่สุด

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา In-House Traning ของ iPlus

รูปแบบของ In-House Training Program

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสำหรับยุคปัจจุบัน ด้วยรูปแบบความต้องการที่หลากหลายเราจึงขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง  จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน  จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

 

2.การจัดฝึกอบรมเป็นโปรแกรม (ระยะยาว)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่  1 – 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

in-house-training-iplus-03

หลักสูตรการอบรม In-House Training

iPlus เป็นผู้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดฝึกอบรมสัมมนา ทั้งในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น) หรือ โปรแกรมฝึกอบรม (ระยะยาว) โดยมี 3 หัวข้อที่เรามีความความเชี่ยวชาญ ที่รองรับตั้งแต่บุคลากรระดับต้น จนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  รวมทั้งสามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการได้ตามความต้องการโดยเฉพาะของ องค์กรได้ โดยหลักสูตรการอบรมของเรา มีครอบคลุมใน 3 กลุ่ม ดังนี้

ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรม

iPlus # In-House Training  ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย  พร้อมรองรับทุกความต้องการ  ในหลักสูตรหลัก  3 ด้าน

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  เราพร้อมสำหรับการร่วมคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อทุกการเรียนรู้  และพร้อมส่งมอบ

ประสบการณ์ที่ดีในด้านการฝึกอบรมสำหรับทุกองค์กร  ในฐานะ ” Corporate Development Agency”