Professional In-House Training

professional-in-house01

การจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

หนึ่งในการเรียนรู้สำหรับองค์กรต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในอดีต และกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงมากในปัจจุบัน คือ In-House Training (บางองค์กรอาจจะใช้คำว่า In-Company Training ซึ่งอยู่ในความหมายเดียวกัน) คือ เป็นการจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆ เป็นหลัก

ด้วยเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ทุกกระบวนการ ซึ่งถูกกำหนดโดยเฉพาะสำหรับองค์กร ทำให้การจัดฝึกอบรมภายใน หรือ In-House Training นี้ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง โดยบริษัทจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่มีความเข้าใจองค์กรของผู้รับบริการ ทั้งในแง่หลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม และส่งผลลัพธ์ที่ดีโดยตรงต่อองค์กร

การจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

หนึ่งในการเรียนรู้สำหรับองค์กรต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในอดีต และกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงมากในปัจจุบัน คือ In-House Training (บางองค์กรอาจจะใช้คำว่า In-Company Training ซึ่งอยู่ในความหมายเดียวกัน) คือ เป็นการจัดฝึกอบรมที่ถูกออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะองค์กรนั้นๆ เป็นหลัก

ด้วยเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ทุกกระบวนการ ซึ่งถูกกำหนดโดยเฉพาะสำหรับองค์กร ทำให้การจัดฝึกอบรมภายใน หรือ In-House Training นี้ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง โดยบริษัทจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่มีความเข้าใจองค์กรของผู้รับบริการ ทั้งในแง่หลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม และส่งผลลัพธ์ที่ดีโดยตรงต่อองค์กร

professional-in-house01

เหมาะกับใคร?

การจัดฝึกอบรมมีแนวคิดที่มุ่งเน้นโดยตรงกับบุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ต้องการการจัดฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง ถูกต้อง และเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์แนวคิด หรือแนวทางการทำงานใหม่ๆ โดยสภาวการณ์ที่องค์กรควรจัดฝึกอบรม เช่น

    • มีแผนในการเติบโตที่ชัดเจนสำหรับองค์กร ในแต่ละปีทุกองค์กรจะต้องมีแผนการทำธุรกิจ แผนการเติบโตเป็นของตัวเอง หากแผนนั้นมีความชัดเจน จำเป็นต้องมีการวางแนวทางการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในที่สุด
    • องค์กรมีแผนการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน ในการทำงานบางครั้ง คนในองค์กรยังขาดความรู้และทักษะในงาน ทำให้ผลการทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ การเพิ่มความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น รวมไปจนถึงการที่พนักงานมีการปรับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ย่อมจะต้องมีทักษะ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
    • ต้องเผชิญปัญหาต่างๆ ที่บางครั้งแก้ปัญหาด้วยคนในองค์กรไม่ได้ หากแต่เมื่อมีการจัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ก็ย่อมเป็นวิธีการที่ปัญหานั้นจะถูกแก้ไขได้ แต่จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมของ iPlus

iPlus มีหลักสูตรและโปรแกรมฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน

แนวคิดในการจัดฝึกอบรมสัมมนา ของ iPlus

ปัจจุบันการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ของแต่ละองค์กรนั้น มีการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบ จุดประสงค์ในด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กรให้ตรงและเหมาะสมมากที่สุด ทาง iPlus จึงมีแนวคิดในการทำงานดังนี้

1. ด้านหลักสูตร : iPlus มุ่งเน้นออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยคำนึงถึงความต้องการขององค์กร เช่น สิ่งที่องค์กรต้องการพัฒนาเป็นหลัก / การปรับแก้ไขภายในองค์กร / ปรับให้สอดคล้องกับเครื่องมือหลักที่องค์กรเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันหรือเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรเป็นที่ตั้ง

2. ด้านวิทยากร : แต่ละหลักสูตร ทาง iPlus จะมีการคัดเลือกและนำเสนอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้และประสบการณ์โดยตรง ในหลากหลายสาขาความรู้ เพื่อที่จะให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนั้นสอดคล้องกับความต้องการ เป้าหมาย หรือการแก้ปัญหาของแต่ละองค์กรมากที่สุด

3. ด้านค่าบริการ : ด้วยอัตราค่าบริการที่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

4. ด้านการบริการ : การบริการทั้งก่อนและหลังการจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ iPlus ดูแลอย่างครบถ้วน ทำให้องค์กรของลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถมาดูแลรับผิดชอบงานของท่านอย่างดีที่สุด

1. ด้านหลักสูตร : iPlus มุ่งเน้นออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยคำนึงถึงความต้องการขององค์กร เช่น สิ่งที่องค์กรต้องการพัฒนาเป็นหลัก / การปรับแก้ไขภายในองค์กร / ปรับให้สอดคล้องกับเครื่องมือหลักที่องค์กรเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันหรือเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรเป็นที่ตั้ง

2. ด้านวิทยากร : แต่ละหลักสูตร ทาง iPlus จะมีการคัดเลือกและนำเสนอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้และประสบการณ์โดยตรง ในหลากหลายสาขาความรู้ เพื่อที่จะให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนั้นสอดคล้องกับความต้องการ เป้าหมาย หรือการแก้ปัญหาของแต่ละองค์กรมากที่สุด

3. ด้านค่าบริการ : ด้วยอัตราค่าบริการที่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

4. ด้านการบริการ : การบริการทั้งก่อนและหลังการจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ iPlus ดูแลอย่างครบถ้วน ทำให้องค์กรของลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถมาดูแลรับผิดชอบงานของท่านอย่างดีที่สุด

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา In-House Training ของ iPlus

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสำหรับยุคปัจจุบัน ด้วยรูปแบบความต้องการที่หลากหลายเราจึงขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ตามความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ตามความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

ตัวอย่างหลักสูตรอบรม

ด้าน Management

ด้าน HRM & HRD

ด้าน Marketing

iPlus : WE ARE THE NEW GENERATION OF CORPORATE DEVELOPMENT SOLUTION PROVIDER

In-depth , Insight , Intelligence to Increase Value Infinitely

iPlus : WE ARE THE NEW GENERATION OF CORPORATE DEVELOPMENT SOLUTION PROVIDER
In-depth , Insight , Intelligence to Increase Value Infinitely