หลักสูตรอบรมด้าน การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

สถานการณ์ต่างๆของแต่ละธุรกิจในขณะนี้ มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมากมายรอบด้าน  ทั้งในด้านรูปแบบ ผู้คน ข้อมูลและเครื่องมือ รวมทั้งอัตราความเร็วในการเปลี่ยนแปลงก็เร็วมากขึ้นเช่นกัน  จะวางแนวคิด กระบวนการและกำหนดผลลัพธ์อย่างไร เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้น  เพื่อให้องค์กรเข้าใจและยังคงรักษาระดับองค์กรเอาไว้ได้

Change Management Course : หลักสูตรอบรมด้าน การบริหารการเปลี่ยนแปลง คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Change Management Course: หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือหลักสูตรที่บอกเล่า อธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในแต่ละธุรกิจ ทั้งในมุมมองที่มองเห็นได้ มุมมองที่คาดไม่ถึงเพื่อสะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและตระหนักเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

Change Management คือ การบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ต้องใช้ศักยภาพและกลยุทธ์ในการปรับตัว เพื่อทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องและเป็นระบบคนในองค์กรจึงต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างทั่วถึงกัน

เพราะหากไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการบริหารจัดการต่างๆ รวมทั้งในสถานการณ์ดังกล่าว อาจจะยังมีปัจจัยในเรื่องของเวลา งบประมาณ หรือปัจจัยอื่นๆเข้ามาสร้างผลกระทบกับการบริหารจัดการได้

Change Management การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับบางองค์กร จะเกิดคำว่า Transformation หรือ Disruption ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงชนิดที่รุนแรงและรวดเร็ว จนทำให้ธุรกิจแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก จาก 4 ปัจจัยหลัก คือ

1. เทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีนี้ ทำให้เกิดคำว่า “Internet of thing” ทำให้สิ่งที่ห่างไกล กลายเป็นใกล้ ทำให้สิ่งที่ใหญ่กลายเป็นเล็ก หรือแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้าของธุรกิจที่ไม่เคยเป็นกลุ่มเป้าหมายมาก่อนเลย กลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำกำไรสูงสุดให้แก่ธุรกิจได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่แม้แต่ผู้ที่เชี่ยวชาญหรือองค์กรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ยังต้องยอมรับว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเร่งรับมือและไม่สามารถปฏิเสธได้

2. ความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน ทำให้ผู้คนในสังคมคิดและมองหาสิ่งรอบตัวด้วยความเป็นตัวของตัวเอง ที่ซับซ้อนและหลากหลายมาก จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน เมื่อความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยน ธุรกิจที่โฟกัสสำหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่มนั้น ก็ต้องเปลี่ยนการตอบสนองให้เท่าทันซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญ เพราะปัจจัยทางธุรกิจ ตัวชี้วัด ความรู้ เข้าใจในสถานการณ์ตลอดจนภาพรวมใหญ่ของธุรกิจ จะทำให้เกิดกระบวนการต่างๆมากมายในการขับเคลื่อนเพื่อความอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง

การเปลี่ยนแปลงใดใด ต้องมีเป้าหมายและกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดและบริหารจัดการได้

 ในแต่ละประเภทธุรกิจอาจมีรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่การบริหารจัดการเมื่อมีความเปลี่ยนแปลง เป้าหมายและกระบวนการของการดำเนินการนั้น ยังถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มิฉะนั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและการต่อต้านเกิดขึ้นได้

ที่มาของหลักสูตรและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆ อิงปัจจัย ดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ตามที่องค์กรกำหนดว่าตำแหน่งนั้นๆจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Change Management เพื่อความสามารถในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงได้

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

เมื่อปัจจัยรอบด้านเปลี่ยน แต่บุคลากรในองค์กรยังไม่เข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีกระบวนการในการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับ และร่วมมือกันบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยต่างๆรอบด้านย่อมบริหารจัดการได้ยากขึ้นเช่นกัน อาจจะส่งผลกระทบให้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่องค์กรเคยดำเนินการได้มีความเปลี่ยนแปลงไป

Change Management Course : หลักสูตรอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลง – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

 • การจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Motivating Change)
  เพื่อเป็นการบอกเล่ากับคนทำงานในองค์กรว่าสถานการณ์ท้าทายที่รออยู่คืออะไร…..มีสิ่งใดที่จะมีผลกับองค์กรบ้าง
 • การกำหนดมุมมองของการเปลี่ยนแปลง (Creating Vision of Change)
  สร้างวิสัยทัศน์ มุมมองเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจและเป็นไปได้ เพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีสิ่งใดบ้าง
 • การกำหนดผู้บริหารและนโยบายของการเปลี่ยนแปลง (Developing Political Support)
  ผู้บริหารคือฟันเฟืองสำคัญในการนำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ ผ่านนโยบายต่างๆขององค์กร
 • การจัดการช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง (Managing the Transition of Change)
  ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องมีสิ่งที่ต้องบริหารจัดการมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีการวางแผนมาแล้วอย่างดี เพื่อให้สิ่งที่ต้องบริหารจัดการนั้นไม่เกินขีดความสามารถของผู้บริหาร
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน (Sustaining Momentum)
  เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนแล้ว ย่อมจำเป็นที่จะต้องบริหารระบบที่ได้ปรับเปลี่ยนนั้นให้ยั่งยืนต่อไปได้ มิฉะนั้นแล้ว จะกลับกลายเป็นภารกิจที่สูญเปล่า

Change Management Course หลักสูตรอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลง เหมาะสมกับใคร?

เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หรือผู้จัดการในแผนกต่างๆ เพราะเป็นตำแหน่งที่จะต้องกำหนดการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมีพนักงานที่ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและทั่วถึงกัน เพราะต่างคน ต่างระดับการทำงาน สิ่งที่รับรู้ย่อมแตกต่างกัน

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้งองค์กร มิใช่จากเพียงคนใดคนหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดสเถียรภาพในระยะยาว และในระยะสั้นจะสามารถทำให้เกิดการขัดแย้งภายในองค์กรได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจนั้น จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรจนสามารถเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปได้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Change Management

iPlus Center ขอแนะนำ

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ Change Management Course : หลักสูตรอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ประโยชน์ต่อฝ่ายบุคคล จะทำให้ฝ่ายบุคคลได้พัฒนาบุคลากรในแง่ของการคิด การวางแผน และการบริหารโครงการต่างๆที่มีความสำคัญมากน้อยตามแต่ระดับภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยโครงการที่มีประโยชน์ในมิตคิต่างๆและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร จะทำให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อนำมาดำเนินงานในโครงการต่างๆที่ผู้บริหารมีนโยบาย หรือต้องการเน้นย้ำเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรเป็นหลัก

ประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนั้น การดำเนินงานด้วยการบริหารโครงการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีรายละเอียดต่างๆที่ซับซ้อนในลำดับขั้น และหลากหลายในวิธีการ  ความรู้ที่ได้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่ององค์กรเป็นอย่างมาก

Change Management Course

Change Management Course – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง