หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (Management Course)

หลักสูตรด้าน Management คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ?

งานด้านบริหารขององค์กรเปรียบได้กับส่วนงานที่เป็นภาพรวมขององค์กรหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ต้องบริหารจัดการระบบการทำงานขององค์กรให้พร้อมในด้านต่างๆ อยู่เสมอ หลักสูตรในด้านนี้จะมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยมีเนื้อหาหลักสูตร อาทิเช่น

  • ด้านแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นหลักสูตรที่กล่าวถึงแผนภาพรวม ทิศทางขององค์กร และแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และมีการรับรู้ในข้อมูลเหล่านี้ทั้งองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพขององค์กร

รวมทั้งในเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้กับผู้เรียนให้เข้าใจถึงสถานการณ์และรูปแบบขององค์กรที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะพัฒนาหรือรับมือความท้ายของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงขององค์กร เป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

  1. ด้านภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้นำ สิ่งที่ผู้นำจะต้องมีในงานด้านบริหาร พัฒนาวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่ดี มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน เพื่อการทำงานให้สอดคล้องในแต่ละระดับ

  2. ด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสอนงานเป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการบริหารโดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์ลักษณะของคนในประเภทต่างๆ ในด้านทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นต้น

  3. ด้านการนำเสนอ เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการนำเสนองาน นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการประชุมหรือการแสดงความคิดเห็นกับผู้คนภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร

ความรู้ด้านการบริหารนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริหารในแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูง ย่อมต้องมีทักษะ ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ…เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรด้าน Management เหมาะสมกับใคร ?

การให้ความรู้นั้น สามารถมุ่งเน้นที่ผู้บริหารระดับต้น กลาง และระดับสูง ได้ทุกระดับชั้น

  • Top Management (Director/VP/GM)
  • Middle Management (Senior Manager / Manager / AVP)
  • Young Management (Asst. Manager/Section Head/Supervisor/Team Leader)
  • Senior Operator – Operator (Senior Officer/Officer)

เพราะแต่ละระดับย่อมต้องการความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับระดับของตัวเองเช่นกัน โดยผู้บริหารระดับต้นจะมุ่งเน้นที่พื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของงานด้านบริหาร และจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องเน้นความรู้และทักษะในภาพรวมขององค์กร ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรในองค์กร รูปแบบของแต่ละประเภทธุรกิจ และสถานการณ์โดยรอบที่หลากหลายมากขึ้น

iPlus : Management Course

**เนื้อหาของหลักสูตรและระดับของผู้ที่เข้าฝึกอบรมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร

null

Course Outline รายละเอียดหลักสูตร

null

Instructor's Profile ประวัติวิทยากร

null

Quotation ใบเสนอราคา

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2562 นี้

ทาง iPlus ไม่มี แผนการจัดฝึกอบรม
แบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
“Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

"ภาพบรรยากาศการอบรมด้าน Management"