หลักสูตรอบรมด้าน Management

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ ( Management )

หลักสูตรด้าน Management คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ?

งานด้านบริหารขององค์กรเปรียบได้กับส่วนงานที่เป็นภาพรวมขององค์กรหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ต้องบริหารจัดการระบบการทำงานขององค์กรให้พร้อมในด้านต่างๆ อยู่เสมอ หลักสูตรในด้านนี้จะมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยมีเนื้อหาหลักสูตร อาทิเช่น

 1. ด้านแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นหลักสูตรที่กล่าวถึงแผนภาพรวม ทิศทางขององค์กร และแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และมีการรับรู้ในข้อมูลเหล่านี้ทั้งองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพขององค์กร

รวมทั้งในเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้กับผู้เรียนให้เข้าใจถึงสถานการณ์และรูปแบบขององค์กรที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะพัฒนาหรือรับมือความท้ายของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงขององค์กร เป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

 1. ด้านภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้นำ สิ่งที่ผู้นำจะต้องมีในงานด้านบริหาร พัฒนาวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่ดี มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน เพื่อการทำงานให้สอดคล้องในแต่ละระดับ

 2. ด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสอนงานเป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการบริหารโดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์ลักษณะของคนในประเภทต่างๆ ในด้านทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นต้น

 3. ด้านการนำเสนอ เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการนำเสนองาน นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการประชุมหรือการแสดงความคิดเห็นกับผู้คนภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร

 • ด้านแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นหลักสูตรที่กล่าวถึงแผนภาพรวม ทิศทางขององค์กร และแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และมีการรับรู้ในข้อมูลเหล่านี้ทั้งองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพขององค์กร

รวมทั้งในเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้กับผู้เรียนให้เข้าใจถึงสถานการณ์และรูปแบบขององค์กรที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะพัฒนาหรือรับมือความท้ายของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงขององค์กร เป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

 1. ด้านภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้นำ สิ่งที่ผู้นำจะต้องมีในงานด้านบริหาร พัฒนาวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่ดี มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน เพื่อการทำงานให้สอดคล้องในแต่ละระดับ

 2. ด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสอนงานเป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการบริหารโดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์ลักษณะของคนในประเภทต่างๆ ในด้านทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นต้น

 3. ด้านการนำเสนอ เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการนำเสนองาน นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการประชุมหรือการแสดงความคิดเห็นกับผู้คนภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร

ความรู้ด้านการบริหารนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริหารในแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูง ย่อมต้องมีทักษะ ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ…เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรด้าน Management เหมาะสมกับใคร ?

การให้ความรู้นั้น สามารถมุ่งเน้นที่ผู้บริหารระดับต้น กลาง และระดับสูง ได้ทุกระดับชั้น

 • Top Management (Director/VP/GM)
 • Middle Management (Senior Manager / Manager / AVP)
 • Young Management (Asst. Manager/Section Head/Supervisor/Team Leader)
 • Senior Operator – Operator (Senior Officer/Officer)

เพราะแต่ละระดับย่อมต้องการความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับระดับของตัวเองเช่นกัน โดยผู้บริหารระดับต้นจะมุ่งเน้นที่พื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของงานด้านบริหาร และจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องเน้นความรู้และทักษะในภาพรวมขององค์กร ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรในองค์กร รูปแบบของแต่ละประเภทธุรกิจ และสถานการณ์โดยรอบที่หลากหลายมากขึ้น

 • Top Management (Director/VP/GM)
 • Middle Management (Senior Manager / Manager / AVP)
 • Young Management (Asst. Manager/Section Head/Supervisor/Team Leader)
 • Senior Operator – Operator (Senior Officer/Officer)

เพราะแต่ละระดับย่อมต้องการความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับระดับของตัวเองเช่นกัน โดยผู้บริหารระดับต้นจะมุ่งเน้นที่พื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของงานด้านบริหาร และจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องเน้นความรู้และทักษะในภาพรวมขององค์กร ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรในองค์กร รูปแบบของแต่ละประเภทธุรกิจ และสถานการณ์โดยรอบที่หลากหลายมากขึ้น

Management Learning Category

หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นความเข้าใจ ความสำคัญของกลยุทธ์เพื่อนำแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เพื่อการวางกลยุทธ์ในธุรกิจนั้นๆ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อธุรกิจ อ่านต่อ >>

การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นรากฐานของการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่จะนำไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร และ/หรือ หน่วยงาน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การวางแผนกลยุทธ์ที่มีการปฏิบัติกันโดยทั่วๆไปมักไม่ได้มาจากการคิดที่เหมาะสม เนื่องจากมักไปติดกับดักของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ อ่านต่อ >>

กลยุทธ์ขององค์กรเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวทางที่จะทำให้วิสัยทัศน์ (vision) วัตถุประสงค์ (objective) และเป้าหมาย (target) ขององค์กรสำเร็จ โดยที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กรต้องมีส่วนนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปดำเนินการผ่านแผนการปฏิบัติงาน (action plans) และโครงการต่าง ๆ อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่ให้แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการ ขั้นตอน ความสำคัญในการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับประยุกต์สิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ในโครงการ อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การ อ่านต่อ >>

การบริหารธุรกิจเปรียบเสมือนกระแสโลหิตของกิจการ ถ้าบริหารการเงินได้ดีย่อมเจริญรุ่งเรือง บางกิจการมีเงินเหลือมาก ผู้บริหารส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นการบริหารการเงินที่ดี แต่อาจตรงกันข้าม กิจการนั้นๆ อาจเสียโอกาสทางธุรกิจ อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่บอกเล่า อธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในแต่ละธุรกิจ ทั้งในมุมมองที่มองเห็นได้ มุมมองที่คาดไม่ถึงเพื่อสะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและตระหนักเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ อ่านต่อ >>

องค์กรเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต้องดูแลเอาใจใส่ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จำต้องร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจเดียวกันอ่านต่อ >>

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และตระหนักในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของผู้นำองค์กรเพื่อให้ผู้เข้าพฤติกรรมของผู้คน ทั้งบุคลากรภายใน-ภายนอกที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงหลุมพรางการเปลี่ยนแปลง อ่านต่อ >>

การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน เป็นเหตุให้ บุคคลใด องค์กรใด ที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อสถานการณ์ กลัวการเปลี่ยนแปลง และไม่ยอมเปลี่ยนแปลง พัฒนา บุคคลเหล่านั้น องค์กรเหล่านั้น ก็จะถูกฝัดร่อนให้กระเด็นกระดอนออกไปจากระบบ อ่านต่อ >>

“ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแน่นอน” ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง กับเทรนดิจิตอล4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หากองค์กรต้องการเป็น “Centrality” ที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีภาวะทางการเป็นผู้นำ เพื่อการชี้นำในการบริหารจัดการ แนะนำผู้ร่วมทีมทำงานอย่างด้วยความเป็นมืออาชีพ อ่านต่อ >>

หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ ผู้เข้าอบรมได้รับการกระตุ้นกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญ อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้บริหาร ผู้จัดการหรือหัวหน้างานในการดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ทำการปรับปรุงแก้ไข สอนงานและถ่ายทอดงานที่เป็นประโยชน์
อ่านต่อ >>

ฝึกทักษะพื้นฐานของการสอนงาน(Coaching)และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมการสอนงานภายในองค์กร อ่านต่อ >>

การนำแนวคิดและหลักการของการสร้างศักยภาพของผู้นำในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะสำหรับผู้นำ อันเป็นพื้นฐานในการทำงานที่มีคุณภาพ และรักษามาตรฐานคุณภาพอยู่ตลอดเวลามาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นการเพิ่มค่าให้แก่บุคคลเพื่อพัฒนางานของตนเองและร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีม
อ่านต่อ >>

การสั่งงาน(Directing) การมอบหมายงาน Delegating)และติดตามควบคุมงาน(Controlling) ถือเป็นหน้าที่ 2 ประการสำคัญของผู้บริหารที่มีต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร อ่านต่อ >>

ผู้บริหารขององค์การจึงต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership) และมีความสามารถที่จะพัฒนาทีมงาน(Team Development) เพื่อให้บุคลากรขององค์การมีความมุ่งมั่นและสมัครสมานสามัคคีในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในการทำงานร่วมกันย่อมหนีไม่พ้นปัญหาด้านต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน อ่านต่อ >>

การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะการบริหารความขัดแย้ง สามารถวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งได้อย่างถูกต้อง อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่สร้างความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มุ่งเน้นรากฐานความคิดเป็นที่ตั้ง มีขั้นตอนที่เหมาะสม Scope ของมุมมอง ตรรกกะ (Logic) ที่ควรนำมาใช้โดยเชื่อมโยงกับทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบควบคู่กันแล้วจึงนำไปสู่ทางออกการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่ต้องประสบด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่เน้นพัฒนาด้านการสื่อสารและประสานงานของบุคคลแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง ตามแต่ความลึกซึ้งในการสื่อสาร ความเข้มข้นของหน้าที่ความรับผิดชอบ ในแต่ละสถานการณ์เพราะทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมในหลักการการสื่อสารและประสานงานทั้งสิ้น อ่านต่อ >>

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ผู้เข้าอบรมได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการสนทนาอย่างเปิดใจในเหตุการณ์สำคัญ ได้ฝึกสนทนาเรื่องสำคัญในห้องสัมมนา ตลอดจนได้แนวทางและเครื่องมือการสนทนาเรื่องสำคัญไปปรับใช้ในงานและชีวิตประจำวัน อ่านต่อ >>

กระตุ้นการคิดบวกและเสริมสร้างความคิดบวกให้กับคนรอบข้าง เพื่อเพิ่มพลังการสื่อสารเชิงบวกภายในและภายนอกองค์กร อ่านต่อ >>

หากพนักงานแต่ละคนขาดทักษะในการการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพก็ไม่อาจสื่อความคิดเห็นให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในพลังความคิด ความสามารถและความตั้งใจจริงของกันและกันแล้วการที่จะเข้าใจร่วมมือ ร่วมใจกันและเป็นทีมงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ อ่านต่อ >>

จากความแตกต่างเรื่องวัยวุฒิ เริ่มนำไปสู่ปัญหาความไม่เข้าใจกัน กลายเป็นปัญหาในการทำงานร่วมกัน ปัญหาการประสานงาน ไปจนถึงปัญหาความขัดแย้งในที่สุดไม่มียุคใดที่ความแตกต่างเรื่อง Generation จะสร้างปัญหาในการทำงานร่วมกันได้เท่ายุคนี้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมโหฬาร อ่านต่อ >>

หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรภายในองค์กร เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ขององค์กรสู่บุคลากรทุกระดับที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
อ่านต่อ >>

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะมีสิ่งที่ดีขึ้นในด้านบุคลิกภาพโดยรวมการพูดต่อหน้าสาธารณชน การโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้เชื่อถือคล้อยตาม การสื่อสารที่ดี การทำให้ผู้อื่นรักและศรัทธา ทักษะผู้นำพร้อมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่เน้นการเจรจาต่อรองกันระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ หรือในด้านงานขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น ปรับประยุกต์กับงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความประทับใจเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ
อ่านต่อ >>

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา In-House Training ของ iPlus

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสำหรับยุคปัจจุบัน ด้วยรูปแบบความต้องการที่หลากหลายเราจึงขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ตามความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ตามความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรม
ตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ตามความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรม
ตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ตามความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

**เนื้อหาของหลักสูตรและระดับของผู้ที่เข้าฝึกอบรมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร

null

Course Outline รายละเอียดหลักสูตร

null

Instructor's Profile ประวัติวิทยากร

null

Quotation ใบเสนอราคา

Management Learning Category

"ภาพบรรยากาศการอบรมด้าน Management"

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2563 นี้

ทาง iPlus ไม่มี แผนการจัดฝึกอบรม
แบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
“Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2563 นี้

ทาง iPlus ไม่มี แผนการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง