หลักสูตรอบรมด้าน Management

หลักสูตรด้าน Management คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ?

งานด้านบริหารขององค์กรเปรียบได้กับส่วนงานที่เป็นภาพรวมขององค์กรหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ต้องบริหารจัดการระบบการทำงานขององค์กรให้พร้อมในด้านต่างๆ อยู่เสมอ หลักสูตรในด้านนี้จะมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยมีเนื้อหาหลักสูตร เช่น

1.ด้านแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นหลักสูตรที่กล่าวถึงแผนภาพรวม ทิศทางขององค์กร และแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และมีการรับรู้ในข้อมูลเหล่านี้ทั้งองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพขององค์กร

รวมทั้งในเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้กับผู้เรียนให้เข้าใจถึงสถานการณ์และรูปแบบขององค์กรที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะพัฒนาหรือรับมือความท้ายของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงขององค์กร เป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

2.ด้านภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้นำ สิ่งที่ผู้นำจะต้องมีในงานด้านบริหาร พัฒนาวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่ดี มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน เพื่อการทำงานให้สอดคล้องในแต่ละระดับ

3.ด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสอนงาน เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการบริหารโดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์ลักษณะของคนในประเภทต่างๆ ในด้านทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นต้น

4.ด้านการนำเสนอ เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการนำเสนองาน นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการประชุมหรือการแสดงความคิดเห็นกับผู้คนภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร

1. ด้านแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นหลักสูตรที่กล่าวถึงแผนภาพรวม ทิศทางขององค์กร และแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน และมีการรับรู้ในข้อมูลเหล่านี้ทั้งองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพขององค์กร

รวมทั้งในเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้กับผู้เรียนให้เข้าใจถึงสถานการณ์และรูปแบบขององค์กรที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะพัฒนาหรือรับมือความท้ายของการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงขององค์กร เป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

2. ด้านภาวะผู้นำ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของผู้นำ สิ่งที่ผู้นำจะต้องมีในงานด้านบริหาร พัฒนาวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่ดี มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน เพื่อการทำงานให้สอดคล้องในแต่ละระดับ

3. ด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสอนงาน เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการบริหารโดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์ลักษณะของคนในประเภทต่างๆ ในด้านทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นต้น

4. ด้านการนำเสนอ เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการนำเสนองาน นำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับการประชุมหรือการแสดงความคิดเห็นกับผู้คนภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร

ความรู้ด้านการบริหารนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริหารในแต่ละระดับ ย่อมต้องมีทักษะ ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บริหารงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ…เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ที่แปรผันอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรด้าน Management เหมาะสมกับใคร ?

  • Top Management (Director/VP/GM)
  • Middle Management (Senior Manager / Manager / AVP)
  • Young Management (Asst. Manager/Section Head/Supervisor/Team Leader)
  • Senior Operator – Operator (Senior Officer/Officer)

เพราะแต่ละระดับย่อมต้องการความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับระดับของตัวเองเช่นกัน โดยผู้บริหารระดับต้นจะมุ่งเน้นที่พื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของงานด้านบริหาร และจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องเน้นความรู้และทักษะในภาพรวมขององค์กร ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรในองค์กร รูปแบบของแต่ละประเภทธุรกิจ และสถานการณ์โดยรอบที่หลากหลายมากขึ้น

หลักสูตรด้าน Management เหมาะสมกับใคร ?

  • Top Management (Director/VP/GM)
  • Middle Management (Senior Manager / Manager / AVP)
  • Young Management (Asst. Manager/Section Head/Supervisor/Team Leader)
  • Senior Operator – Operator (Senior Officer/Officer)

เพราะแต่ละระดับย่อมต้องการความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับระดับของตัวเองเช่นกัน โดยผู้บริหารระดับต้นจะมุ่งเน้นที่พื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นของงานด้านบริหาร และจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องเน้นความรู้และทักษะในภาพรวมขององค์กร ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรในองค์กร รูปแบบของแต่ละประเภทธุรกิจ และสถานการณ์โดยรอบที่หลากหลายมากขึ้น

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา In-House Training ของ iPlus

1. การจัดฝึกอบรมระยะสั้น (รายหลักสูตร) คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น ระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน เน้นไปที่การให้ความรู้พื้นฐานจนถึงระดับสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรมาถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

2. การจัดฝึกอบรมระยะยาว (i3 Program) คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญ ในส่วนงานนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

Management Learning Category

Management Training Course Photo Gallery