Guest Speaker

Guest Speaker โดย iPlus

โดยเนื้อหาการบรรยายที่ทาง iPlus ได้เป็นผู้ดูแลนั้น ประกอบด้วยหลักสูตร 5 ด้าน คือ

Guest speaker คือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาความรู้ ที่ถูกรับเชิญเพื่อบรรยายในโอกาสต่างๆ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (โดยประมาณ 1-3 ชั่วโมง) โดยมีจุดประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความเป็นไปของสถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลากรทุกระดับภายในองค์กร เป็นต้น

1.Management

 • Strategy  เป็นการบรรยายภาพรวมของยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ขององค์กร  ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รวมทั้งสถานการณ์โดยรวมของธุรกิจประเภทต่างๆ
 • Leadership เป็นการบรรยายด้านภาวะผู้นำ เพื่อสะท้อนคุณสมบัติของผู้นำในด้านต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับองค์กร
 • People/Communication เป็นการบรรยายเกี่ยวกับผู้คน  การสื่อสารสำหรับองค์กรในด้านต่างๆ

2.HRM & HRD เป็นการบรรยายด้านภาพรวมหรือสถานการณ์ในอนาคตของฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.Marketing เป็นการบรรยายด้านการตลาด เป็นการให้ความรู้ในภาพรวมของการตลาด ตลอดจนเทรนด์ของรูปแบบการตลาดในอนาคตที่สำคัญ

4.Sales & Sales Support เป็นการบรรยายด้านการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้กับฝ่ายขายขององค์กร

5.Service เป็นการบรรยายด้านการสร้างทัศนคติบวก ความรู้ ความเข้าใจในด้านการให้บริการที่ดีเยี่ยม

(ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลในภาพรวม โดยเนื้อหาการบรรยายต่างๆ ดังกล่าวนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะได้)

Guest Speaker ในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญ

Management Course 

 1. Boost Up Your Inspiration for Self-Development and Organization SUCCESS
 2. Management Psychology and Convincing (จิตวิทยาบริหารและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ)
 3. Creativity and the Role of the Leader (ความคิดสร้างสรรค์ในงาน และชีวิตอย่างทรงพลังสำหรับผู้นำ)
 4. Advanced Visioning & Strategic Thinking (Strategy Trend) (การเพิ่มคุณค่าแห่งวิสัยทัศน์และการคิดเชิงกลยุทธ์)
 5. The Winning Strategy of Execution (ชนะด้วยกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง)
 6. We Drive Change and Performance (ขับเคลื่อนพลังการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพงาน)

 HRM & HRD Course 

 1. HR Strategy of the 21st Century for Line Manager (การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่)

 Marketing Course 

 1. IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร & CRM การบริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 2. Marketing and Mastering Customer Insights (เข้าใจการตลาดอย่างลึกซึ้ง ด้วย Customer Insights ที่โดนใจลูกค้า)

 Sales & Sales Support Course 

 1. Power of top sales Professional พลัง!!!…สุดยอดนักขายมืออาชีพ
 2. เทคนิคการขาย และบริการแบบมืออาชีพสำหรับพนักงาน PC หน้าร้าน และห้างโมเดิลเทรด

 Service Course 

 1. How to Build a Customer Service Culture (สร้างวัฒนธรรมการบริการอย่างไร…ชนะใจลูกค้า)
 2. Service Excellence
 3. Power of change การสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
 4. Positive thinking การคิดบวกในการทำงาน
 5. Inspiration for success การสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิต การทำงาน

หลักสูตรสามารถออกแบบจัดทำเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะได้

iPlus # Guest Speaker  ย่อโลกทั้งใบเพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กรคุณ

In-depth insight intelligence to increase value infinitely.