หลักสูตรอบรมด้าน การบริหารโครงการ (Project Management)

องค์กรจะขับเคลื่อนและแข่งขันบนโลกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) อย่างเฉียบคม แต่ก่อนจะสามารถนำกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จก็ต้องอาศัยโครงการ (Project) ต่างๆ มาขับเคลื่อน ซึ่งโครงการ (Project) จะบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ก็เพราะได้รับการบริหารจากผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ที่เป็นมืออาชีพ

ผู้จัดการโครงการล้วนมุ่งหวังให้การบริหารโครงการที่ตนดูแลบรรลุเป้าหมายหลัก คือ Time, Cost และ Quality ซึ่งการจะบริหารโครงการหรือดำเนินโครงการให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้น ต้องเกิดจากวิสัยทัศน์ ความรู้อย่างลึกซึ้ง ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการ แต่ใช่ว่าการบริหารโครงการจะไม่มีโอกาสล้มเหลว

จากผลสำรวจ พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การบริหารโครงการล้มเหลวมี 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านการสื่อสาร 43% ปัจจัยด้านการวางแผนกระบวนการ 42% และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในโครงการ 32%

ดังนั้นเพื่อสร้าง Project Manager มืออาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการบริหารโครงการ เพื่อเป็นผู้ดูแลโครงการสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะแล้วนั้น นอกจาก Project  Manager จะต้องมีความรู้ในสายงานที่ตนดูแลแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถด้านอื่นเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ

Project Management Course – หลักสูตรการบริหารโครงการ คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Project Management Course : หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ

คือ การอบรมในรูปแบบ In-House Training ที่มุ่งเน้นการให้แนวคิดด้านการบริหารโครงการ การออกแบบโครงการ การวางแผนกระบวนการ แผนระยะเวลาดำเนินโครงการ แผนงบประมาณของโครงการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ Soft Skills ด้านต่างๆ เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

เนื้อหาและความรู้ที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรม Project Management จะถูกถ่ายทอดโดยวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์การบรรยายให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยหลายปี วิทยากรจึงมีความเข้าใจผู้อบรม มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งยังมีเทคนิคทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสนุกสนาน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร่วมทำ Workshop เพื่อฝึกออกแบบและวางแผนโครงการของตัวเอง รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์ที่เคยพบเจอในการบริหารโครงการที่ผ่านมา

Project Management – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

Project Management Processes
 • การริเริ่มโครงการ (Initiating Process)

  คือการคิด ริเริ่มหลักการเหตุผลต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นของโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อพิจารณาประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อให้โครงการ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุดสำหรับองค์กร

 • การวางแผนโครงการ (Planning Process )

  เป็นการวางแผน กำหนดองค์ประกอบ แผนงาน แผนระยะเวลา แผนงบประมาณ เพื่อให้โครงการสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด

 • การดำเนินการโครงการ (Executing Process)

  เป็นการดำเนินการตามระบบงานที่ได้วิเคราะห์และวางแผนไว้

 • การตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling Process)

  เป็นขั้นตอนที่ทำควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้แต่ละขั้นตอนมีความถูกต้อง เหมาะสม หากมีสิ่งใดในขั้นตอนต้องมีการปรับแก้สามารถทำได้

 • การยุติโครงการ (Closing Process)

  เป็นขั้นตอนการสรุปงานในโครงการ เพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่สำคัญ อาทิเช่น ผลการดำเนินงานในมิติต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรได้รับทราบ และมีข้อมูลสำคัญในบางส่วนที่สามารถนำไปใช้ในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้

Project Management Coures – หลักสูตรการบริหารโครงการเหมาะสมกับใคร?

 • Manager
 • Project Manager
 • Team Project

หลักสูตรฝึกอบรม Project Management Courses – หลักสูตรการบริหารโครงการ เป็นการอบรมสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับการทำงานให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงเพื่อสร้าง Project Manager ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านการบริการโครงการและพัฒนาทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับนำไปต่อยอดการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไปในอนาคต

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Project Management

iPlus Center ขอแนะนำ

Gallery Management Training Course

Q & A Project Management Course

A.1

ประโยชน์ต่อฝ่ายบุคคล จะทำให้ฝ่ายบุคคลได้พัฒนาบุคลากรในแง่ของการคิด การวางแผน และการบริหารโครงการต่างๆ ที่มีความสำคัญมากน้อยตามแต่ระดับภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยโครงการที่มีประโยชน์ในมิติต่างๆ และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ประโยชน์ต่อผู้จัดการโครงการ (Profect Manager) ทำให้เป็นผู้จัดการโครงการที่มีระบบในการคิด วางแผน และดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงที่โครงการล้มเหลว

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร จะทำให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อนำมาดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่ผู้บริหารมีนโยบาย หรือต้องการเน้นย้ำเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรเป็นหลัก

ประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนั้น การดำเนินงานด้วยการบริหารโครงการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีรายละเอียดต่างๆ ที่ซับซ้อนในลำดับขั้น และหลากหลายในวิธีการ ความรู้ที่ได้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

A.2

การบริหารโครงการขององค์กรต่างๆ นั้น สามารถที่ขับเคลื่อนไปได้ก็ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

แต่หากผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง

ย่อมจะยิ่งทำให้การบริหารโครงการนั้นมีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น จนองค์กรสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างได้

A.3

ในการ “ตรวจติดตาม”โครงการในแต่ละระยะ ถือเป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากทีเดียว เนื่องจากหลายๆ ครั้งโครงการถูกคิดวิเคราะห์และวางแผนมาเป็นอย่างดี

แต่ความต่อเนื่องในการตรวจติดตามจนกระทั่งโครงการจะประสบความสำเร็จนั้น”

ถือเป็นส่วนที่ต้องทุ่มเทและมีวินัยในขั้นตอนดังกล่าวค่อนข้างสูงมาก

A.4

คือ ปัจจัยด้านความแม่นยำในการตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของการบริหารโครงการ เพราะจะมีส่วนทำให้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่ถูกบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

Project Management Course

Project Management – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง