(บริการ) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ วางแผน จัดทำ กลยุทธ์องค์กร

บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ วางแผน จัดทำ แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร

การวางแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์องค์กรคืออะไร ?? และมีประโยชน์อย่างไร ??

การวางแผนยุทธศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นงานสำคัญขององค์กรเพราะการวางแผนที่เฉียบคมและเป็นขั้น เป็นตอนจะทำให้องค์กรมีแผนทางการทำงานที่ชัดเจน แต่ละหน่วยงานทราบเป้าหมาย จุดประสงค์หลักขององค์กรอย่างแท้จริง

การวางแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดแผนกลยุทธ์องค์กร มีความเกี่ยวข้องกับทุกระดับขององค์กร ดังนี้

ในระดับบริหาร : จะเป็นการมองภาพรวมใหญ่ร่วมกันและวางแผนกำหนดแผนยุทธศาสตร์

ในระดับกลาง : จะเป็นการรับหลักการมากำหนดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และนำไปสู่การปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์

ในระดับต้น : จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

รวมทั้งมีการจัดการข้อมูลในรูปแบบ Top > Down และ Bottom Up ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความสมเหตุสมผลมากที่สุด

 

ที่ปรึกษาสำหรับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานประเภทอื่นๆของรัฐ

จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการประชุมเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์หลักที่จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ มีการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน สอดคล้องกับสถานการณ์โดยวิเคราะห์ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์สำหรับองค์กรที่รองรับการกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีการถ่ายทอดข้อมูลทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดจากความร่วมมือกับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ที่ปรึกษาสำหรับภาคเอกชน

อาจปรับให้มีรูปแบบที่เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์องค์กร เพื่อให้มุ่งไปที่กลยุทธ์องค์กรโดยเฉพาะในลักษณะที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยเน้นไปที่ความเป็นไปได้และแนวทางการเติบโตของธุรกิจในประเภทนั้นๆ  โดยยังคงมีรูปแบบที่ให้เกิดความร่วมมือของทั้งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆขององค์กรเช่นกัน

ในระดับบริหาร : จะเป็นการมองภาพรวมใหญ่ร่วมกันและวางแผนกำหนดแผนยุทธศาสตร์

ในระดับกลาง : จะเป็นการรับหลักการมากำหนดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และนำไปสู่การปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์

ในระดับต้น : จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

รวมทั้งมีการจัดการข้อมูลในรูปแบบ Top > Down และ Bottom Up ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความสมเหตุสมผลมากที่สุด

 

ที่ปรึกษาสำหรับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานประเภทอื่นๆของรัฐ

จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการประชุมเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์หลักที่จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ มีการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน สอดคล้องกับสถานการณ์โดยวิเคราะห์ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์สำหรับองค์กรที่รองรับการกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีการถ่ายทอดข้อมูลทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดจากความร่วมมือกับทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ที่ปรึกษาสำหรับภาคเอกชน

อาจปรับให้มีรูปแบบที่เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์องค์กร เพื่อให้มุ่งไปที่กลยุทธ์องค์กรโดยเฉพาะในลักษณะที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยเน้นไปที่ความเป็นไปได้และแนวทางการเติบโตของธุรกิจในประเภทนั้นๆ  โดยยังคงมีรูปแบบที่ให้เกิดความร่วมมือของทั้งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆขององค์กรเช่นกัน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กรในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของ iPlus มีแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวม ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์-กลยุทธ์องค์กร

 • เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ หน่วยงาน/องค์กร ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น เศรษฐกิจมหภาค, Dynamics และ Trend ของธุรกิจ, Innovation, พฤติกรรมของ Consumer, และ Demand & Supply Condition) และ ให้แนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ที่เหมาะสม
 • เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ องค์กร
 • เพื่อร่วมกำหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ / กลยุทธ์ ทั้งระยะ 1-5 ปี และร่วมกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนฯที่มีคุณภาพและนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.เป้าหมายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์-กลยุทธ์องค์กร

 • ได้รับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีความชัดเจน เป็นที่รับรู้และยอมรับจากทุกส่วนงานทั้งภายในภายนอกองค์กร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเอื้อต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทรัพยากรในการขับเคลื่อน

3.ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์-กลยุทธ์องค์กรในเบื้องต้น (สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อความเหมาะสมขององค์กร)

 • Phase 1: Data and Information Gathering (รวบรวมข้อมูล)
 • Phase 2: Group Discussion และ Confirmation with the Executives (ประชุมสรุปร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร)
 • Phase 3: Small Group Discussion (ถ่ายทอดและรวบรวมข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน)
 • Phase 4: Summary ของ Strategic Plan (ปรับและสรุปแผนยุทธศาสตร์)
 • Phase 5: Strategy Announcement (การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์)

5phase

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กรในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของ iPlus มีแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวม ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์-กลยุทธ์องค์กร

 • เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ หน่วยงาน/องค์กร ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น เศรษฐกิจมหภาค, Dynamics และ Trend ของธุรกิจ, Innovation, พฤติกรรมของ Consumer, และ Demand & Supply Condition) และ ให้แนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ที่เหมาะสม
 • เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ องค์กร
 • เพื่อร่วมกำหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ / กลยุทธ์ ทั้งระยะ 1-5 ปี และร่วมกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนฯที่มีคุณภาพและนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.เป้าหมายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์-กลยุทธ์องค์กร

 • ได้รับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีความชัดเจน เป็นที่รับรู้และยอมรับจากทุกส่วนงานทั้งภายในภายนอกองค์กร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเอื้อต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทรัพยากรในการขับเคลื่อน

3.ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์-กลยุทธ์องค์กรในเบื้องต้น (สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อความเหมาะสมขององค์กร)

 • Phase 1: Data and Information Gathering (รวบรวมข้อมูล)
 • Phase 2: Group Discussion และ Confirmation with the Executives (ประชุมสรุปร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร)
 • Phase 3: Small Group Discussion (ถ่ายทอดและรวบรวมข้อมูลจำแนกตามหน่วยงาน)
 • Phase 4: Summary ของ Strategic Plan (ปรับและสรุปแผนยุทธศาสตร์)
 • Phase 5: Strategy Announcement (การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์)

5phase

iPlus # Consulting Service เพื่อโครงการที่ปรึกษา เพื่อความสำเร็จเฉพาะคุณ

In-depth insight intelligence to increase value infinitely.