About

เพราะการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับบุคลากรในองค์กรคือสิ่งจำเป็น

iplus-learning-consultative

 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะก้าวไปสู่อนาคตของทุกองค์กรนั้น สิ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญเหมือนกัน คือ ความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่หลากหลายรูปแบบในโลกของธุรกิจ การเสริมสร้างความรู้และการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอมาและดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่การเรียนรู้จะเป็นในรูปแบบใด เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมตามการดำเนินงานขององค์กร ตามสภาวการณ์ของแต่ละยุคสมัย จึงเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องค้นหา คัดเลือก และพิจารณาซึ่งความต้องการนั้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกองค์กรมีความพร้อมที่สุด สำหรับการรับมือกับทุกความท้าทายในอนาคต

แนวคิด และ แนวทางของ iPlus

“In-depth insight intelligence to increase value infinitely.”

ด้วยประสบการณ์ร่วม 10 ปี ของทีมทำงาน ในด้านการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ( In-House Training ) ให้กับองค์กรต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

 • หลักสูตรด้าน Management
 • หลักสูตรด้าน HRM & HRD
 • หลักสูตรด้าน Marketing

เพื่อรองรับสำหรับทุกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร ตั้งแต่บุคลากรระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดย iPlus จัดฝึกอบรมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ได้พิจารณามาอย่างเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร และยังมีบริการรับเชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อพิเศษโดยเฉพาะ ในรูปแบบของ Guest Speaker

รวมถึงประสบการณ์ด้านงานโครงการที่ปรึกษา (Consulting Project) ที่ทางทีมทำงานได้รับผิดชอบในการนำเสนอรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและการทำงานทุกขั้นตอนของโครงการที่ปรึกษา

ด้วยแนวคิดที่ว่า หากเรายิ่งเข้าใจและเชี่ยวชาญกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากเท่าใด เราจะยิ่งสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งดีดีได้มากขึ้นเท่านั้น เราจึงมุ่งมั่นทำงานอย่างลึกซึ้ง ประกอบด้วยข้อมูลและรายละเอียดที่ใกล้ชิด รูปแบบที่ชาญฉลาดเพื่อสรรค์สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรของคุณให้พัฒนาต่อไปด้วยคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและไม่มีที่สิ้นสุด

ด้วยประสบการณ์ร่วม 10 ปี ของทีมทำงาน ในด้านการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ( In-House Training ) ให้กับองค์กรต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

 • หลักสูตรด้าน Management
 • หลักสูตรด้าน HRM & HRD
 • หลักสูตรด้าน Marketing

เพื่อรองรับสำหรับทุกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร ตั้งแต่บุคลากรระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดย iPlus จัดฝึกอบรมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ได้พิจารณามาอย่างเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร และยังมีบริการรับเชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อพิเศษโดยเฉพาะ ในรูปแบบของ Guest Speaker

รวมถึงประสบการณ์ด้านงานโครงการที่ปรึกษา (Consulting Project) ที่ทางทีมทำงานได้รับผิดชอบในการนำเสนอรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและการทำงานทุกขั้นตอนของโครงการที่ปรึกษา

ด้วยแนวคิดที่ว่า หากเรายิ่งเข้าใจและเชี่ยวชาญกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากเท่าใด เราจะยิ่งสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งดีดีได้มากขึ้นเท่านั้น เราจึงมุ่งมั่นทำงานอย่างลึกซึ้ง ประกอบด้วยข้อมูลและรายละเอียดที่ใกล้ชิด รูปแบบที่ชาญฉลาดเพื่อสรรค์สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรของคุณให้พัฒนาต่อไปด้วยคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและไม่มีที่สิ้นสุด

“เราพร้อมสำหรับการร่วมคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุด
เพื่อทุกการเรียนรู้ และพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดี
ในด้านการฝึกอบรมสำหรับทุกองค์กร ในฐานะ
Corporate Development Solution Designer & Provider

“เราพร้อมสำหรับการร่วมคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุด
เพื่อทุกการเรียนรู้ และพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดี
ในด้านการฝึกอบรมสำหรับทุกองค์กร ในฐานะ
Corporate Development Solution Designer & Provider

Vision

“To be the Professional Expertise in Corporate Development”

Mission

To Identify & Satisfy Your Unique
Corporate Solution Requirements

Role

“Corporate Development Solution Designer & Provider”

Values
P - Professional

มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นมืออาชีพจากประสบการณ์อย่างยาวนาน

L – Learning, Developer and Creator

มุ่งมั่นสร้างและพัฒนา ระบบการบริหารการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบที่แตกต่าง อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

U – ULTIMATE and UTILIZE

ออกแบบเนื้อหาของหลักสูตร หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย อย่างเข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างแท้จริง

S - SERVICE to CUSTOMER DELIGHT

“โจทย์และความต้องการ รวมถึงการให้บริการที่สร้างความประทับใจ” คือหัวใจหลักสำคัญในการทำงานของเรา

วิทยากร

  • วิทยากรมีความรู้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำการอบรม
  • วิทยากรมีประสบการณ์ทำงาน บริหารจัดการ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือที่ปรึกษาในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
  • วิทยากรรับเชิญบรรยายในองค์กร มากกว่า 100 องค์กร ต่อปีครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่างๆ
  • ข้อมูล กรณีศึกษา (Case Study) กิจกรรม และ Workshopอ้างอิงจากทั้งในและต่างประเทศ
  • Dynamic of learning เน้นการได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อสารด้วยวิธีการต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • จัดทำหลักสูตรขึ้นโดยเฉพาะตามความถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละองค์กร (Tailor Made)
  • หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ที่มีเนื้อหาผสมผสานกับข้อมูลด้านที่ปรึกษา (Consulting) เพื่อความลึกซึ้งของเนื้อหา(เฉพาะหลักสูตรพิเศษ)
  • หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • หลักสูตรเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมตั้งแต่ระดับบริหารไปถึงระดับปฏิบัติการ
  • สร้างความเข้าใจในภาพเดียวกันและสามารถนำไปสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆให้องค์กร
  • ออกแบบระบบการติดตามผล (Follow Up) ในแต่ละหลักสูตร ภายหลังการจัดฝึกอบรม (บริการเพิ่มเติม)

ผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

  • ประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบหลักสูตรอบรม จัดทำโปรแกรมอบรมและงานที่ปรึกษา เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี
  • เรายินดีรับข้อมูลความต้องการและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อประสิทธิภาพการจัดฝึกอบรมอย่างสูงสุด
  • ทักษะ ความรู้ของเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูล คำปรึกษาและการประสานงานในทุกกระบวนการ ด้วยความเป็นมืออาชีพ
  • ด้วยงบประมาณในการให้บริการที่คุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับองค์กร

Our Instructor & Trainer

วิทยากร

  • วิทยากรมีความรู้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำการอบรม
  • วิทยากรมีประสบการณ์ทำงาน บริหารจัดการ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือที่ปรึกษาในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
  • วิทยากรรับเชิญบรรยายในองค์กร มากกว่า 100 องค์กร ต่อปีครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่างๆ
  • ข้อมูล กรณีศึกษา (Case Study) กิจกรรม และ Workshopอ้างอิงจากทั้งในและต่างประเทศ
  • Dynamic of learning เน้นการได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อสารด้วยวิธีการต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

Our Training Courses

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • จัดทำหลักสูตรขึ้นโดยเฉพาะตามความถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละองค์กร (Tailor Made)
  • หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ที่มีเนื้อหาผสมผสานกับข้อมูลด้านที่ปรึกษา (Consulting) เพื่อความลึกซึ้งของเนื้อหา(เฉพาะหลักสูตรพิเศษ)
  • หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • หลักสูตรเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมตั้งแต่ระดับบริหารไปถึงระดับปฏิบัติการ
  • สร้างความเข้าใจในภาพเดียวกันและสามารถนำไปสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆให้องค์กร
  • ออกแบบระบบการติดตามผล (Follow Up) ในแต่ละหลักสูตร ภายหลังการจัดฝึกอบรม (บริการเพิ่มเติม)

Our Professional Services

ผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

  • ประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบหลักสูตรอบรม จัดทำโปรแกรมอบรมและงานที่ปรึกษา เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี
  • เรายินดีรับข้อมูลความต้องการและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อประสิทธิภาพการจัดฝึกอบรมอย่างสูงสุด
  • ทักษะ ความรู้ของเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูล คำปรึกษาและการประสานงานในทุกกระบวนการ ด้วยความเป็นมืออาชีพ
  • ด้วยงบประมาณในการให้บริการที่คุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับองค์กร