หลักสูตรอบรม OKR : Objective key Result

หลักสูตรอบรม OKR : Objective key Result

หลักสูตรอบรม OKR : Objective key Result

หลักสูตรอบรม  OKR : Objective key Result

(Objective key Result : Increasing Alignment and engagement  workshop)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

“ พนักงานเพียง 7% เท่านั้นที่เข้าใจกลยุทธของบริษัทและ
สิ่งที่พวกเขาถูกคาดหวังเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ”
(Robert S.Kaplan&David P.Norton)

 

1954 ปรมาจารย์ด้านการจัดการปีเตอร์ ดรักเกอร์ ถ่ายทอดทฤษฏีการจัดการเชิงวัตถุประสงค์ (Management by objective : MBO) และใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งวิธีการตั้งเป้าหมายแบบ S.M.R.T  ทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์มีหลายระดับ ทั้งองค์กร ฝ่ายงานและหน่วยงาน  จากแนวคิดดังกล่าวมีการพัฒนาตัวชี้วัด(KPI)ที่มีความสมดุลที่เรียกว่า Balance Scorecard ทำให้การบริหารผลงานมีความสมดุลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน  โดยที่มาของเป้าหมายถูกกำหนดโดยผู้บริหารและถ่ายทอดลงมายังผู้ปฏิบัติงาน

การใช้MBO มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ขาดความทันสมัย และการตั้งเป้าหมายมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานประจำปีรวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบ

จอห์นโดวว์ผู้บริหารGoogle  นำระบบOKR (Objective and Key result) มาใช้ในกูเกิลเพื่อให้ “ทุกคนในองค์กรทำงานภายใต้ผลลัพธ์เดียวกัน” ทำให้มุ่งเน้นและทำงานสอดคล้องกัน โดยมีการทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ในสามช่วง เป้าหมายประจำปี  เป้าหมายรายไตรมาสและผลงานรายสัปดาห์  ภายใต้เป้าหมายที่มีความท้าทายและแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำให้บรรลุ  หัวใจสำคัญคือเป้าหมายที่ท้าทายต้องมีความยากในการบรรลุในระดับ 60-70 % และเป็นการริเริ่ม(Initiated )จากพนักงานขึ้นไปมากกว่า 70% ภายใต้การสนับสนุนและCoach จากผู้นำทีม

2017 จากความสำเร็จของGoogle OKR ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรชั้นนำระดับโลก(High performer Companies)อีกหลายแห่งอาทิ Twiiter  Airnb Linkedin  Dropbox Intel Uber etc.

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. สร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความเข้าใจตระหนักถึงผลประโยชน์ของการนำOKRมาใช้ในการบริหารผลงานในองค์กรและสร้างความผูกพันกับผลงานของบุคลากร
 2. สร้างทักษะ Skillset ที่จำเป็นในการสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์สูงสุดที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถวัดได้และมียุทธวิธีที่เหมาะสมในการทำให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง
 3. สร้างเครื่องมือ ToolSet ที่สำคัญในการนำระบบOKR ไปใช้อย่างยั่งยืน ในเรื่องของการสร้างระบบติดตาม กำกับดูแล และทบทวน (Tracking result &Weekly check-in) ตลอดจนมีการให้คำชี้แนะ( Performance Coach ) เพื่อปรับปรุงผลงาน

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

การอบรมในวันที่ 1

Module I: Mindset about OKR

 • ความหมายและความสำคัญ (What is OKR)
 • องค์ประกอบของ OKR
  • Objective and Key result
  • Agile goal
  • Simplicity
  • Transparency
  • Nested cadences
  • Bidirectional goal setting
  • Ambitious goal
  • Decoupling reward
 • ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit of using OKR)
  • Agility
  • Alignment &Cross functional corporation
  • Reduce time for setting goals
  • Clear communication
  • Employee engagement
  • Anatomy & Accountability
  • Focus & discipline

Module II: Skillset for OKR

 • การทบทวน วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และสื่อสารความคาดหวัง(Review Ultimate OKR)
 • เทคนิคการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายองค์กร โดยใช้ Strategic mapping (Objective alignment )

Module III: Skillset For OKR (workshop) continued

 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และระดับความสำเร็จ (Ambitious Goal setting/ stretch & S.M.A.R.T. Goals)
 • เทคนิคการกำหนดผลลัพธ์ที่วัดในเชิงปริมาณ ที่สัมพันธ์กับเป้าหมายและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย(Setting Group Key Result: Align ,high impact , time bound)

การอบรมในวันที่ 2

Module IV: Skillset for OKR (workshop) continued

 • วิธีการกำหนด ยุทธวิธี หรือ  แนวทางการทำงานเชิงริเริ่ม เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ (Initiative or Tactics )

Module V: Toolset for OKR

 • การใช้เครื่องมือของแผน ในการติดตาม ทบทวน ผลลัพธ์(OKR template)
 • สิ่งที่ควรระวัง (Mistaken about OKR)
 • การใช้เครื่องมือ Performance Coach อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์และสร้างความผูกพัน
 • การมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ไปปฏิบัติภายใต้การชี้แนะของวิทยากรที่ปรึกษา(Job assignment )

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตร :

 • องค์กรมีการทบทวน ultimate objective และ วัตถุประสงค์ย่อยกับทีมงาน
 • องค์กรสามารถสื่อสารObjective และ ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • ผู้เข้าสัมมนาสามารถกำหนด Key Result ที่ตอบสนองObjective ได้
 • ผู้เข้าสัมมนาสามารถกำหนด Initiative หรือ Tactics ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • ผู้เข้าสัมมนา สามารถกำหนดแผนงานติดตามและทบทวนผลลัพธ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้เข้าสัมมนาสามารถจัดทำOKR ให้ทีมงานและมีวิธีการCoach เพื่อพัฒนาผลงานได้