หลักสูตรอบรมด้าน การโค้ชสำหรับผู้บริหาร (Coaching)

เพราะคนแต่ละคนเกิดมาพร้อมศักยภาพที่มีในแต่ละคนเอง ศักยภาพนั้นแทบจะไม่ปรากฏและพัฒนาต่อไปได้เลย หากไม่มีกระบวนการในการบริหารจัดการศักยภาพนั้น ในงานที่มีความสำคัญหรือรายละเอียดซับซ้อน อาจจะใช้บุคลากรปฏิบัติงานจำนวนไม่ต้องมากนัก หากบุคลากรนั้นสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพที่มี

Coaching : หลักสูตรอบรมด้านการถ่ายทอดงาน แนะนำงาน Coaching – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Coaching Course คือ หลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้บริหาร ผู้จัดการหรือหัวหน้างานในการดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ทำการปรับปรุงแก้ไข สอนงานและถ่ายทอดงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ

“Coaching หรือการถ่ายทอดงาน แนะนำงานนั้นมีรายละเอียด ขั้นตอนที่ต้องทำการศึกษา ทำความเข้าใจมากกว่าเพียงการสั่งงานอย่างเดียว เพราะจะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะต้องเกิดจากงานนั้น”

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ด้วยตำแหน่งในระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่ต้องมีการสอนงาน ทักษะในการ Coaching จึงเป็นทักษะสำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

หากการปฏิบัติงานเกิดขึ้นโดยไม่มีการ Coaching โอกาสที่งานจะผิดพลาดในกระบวนการต่างๆจะสูงมาก เพราะด้วยรายละเอียดของงานที่ซับซ้อนมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน ย่อมมีข้อมูลมากมายที่ต้องเรียนรู้

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

Coaching เป็นวิธีการที่คนรุ่นใหม่ให้การยอมรับ มากกว่าการสั่งงานเพียงอย่างเดียว เพราะคนรุ่นใหม่เป็นวัยที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการเข้ามาช่วย รูปแบบการทำงานจึงไม่ได้ติดกรอบเพียงวิธีการใด วิธีการหนึ่ง จึงทำให้ Coaching ช่วยสร้างแนวทางการทำงานที่หลากหลายได้

นอกจากนี้ ได้มีการนำความรู้ในด้านการประเมินและแบบวัด MBTI เข้ามาช่วยในการ Coaching การวิเคราะห์ตนเอง และผู้อื่น แบบสามมิติ

– มิติด้านบุคลิกภาพ โดยใช้แบบวัด MBTI
– มิติด้านศักยภาพ : การประเมินตนเองด้วยการเรียนรู้จากกิจกรรม
– มิติด้านผลงาน โดยการวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ลูกน้อง วิเคราะห์ทีมทำงานและเข้าใจความแตกต่างของบุคคล จากแบบวัด MBTI

Coaching – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • ประเมินผลก่อนเรียนรู้หลักสูตรการสอนงาน
  • ภาพรวมของการสอนงาน และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  • พื้นฐานที่สำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี
  • ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ฝึกปฏิบัติขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
  • กลยุทธ์การสร้างคนในองค์กร เพื่อชนะการแข่งขันด้วยการสอนงาน
  • การประเมินผลหลังเรียนรู้หลักสูตรการสอนงาน

Coaching Course : หลักสูตรอบรม Coaching – เหมาะสมกับใคร?

สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ เป็นตำแหน่งที่ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมทำงาน การ Coach จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก เพราะการถ่ายทอดงาน การแนะนำงานที่ดีคือการสร้างบุคลลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานแทนและสามารถสืบทอดตำแหน่ในอนาคต

สำหรับตำแหน่งต่างๆ ทั่วไป การ Coach มิได้จำกัดกรอบอยู่เพียงการถ่ายทอดงาน แนะนำงาน แต่สามารถปรับประยุกต์ให้เป็นการแชร์ไอเดียการทำงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กรได้

“ยิ่งผู้ที่รับบทบาทในการเป็น Coach ได้ทำการถ่ายทอด แนะนำข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกับผู้อื่นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ผู้ที่ทำการ Coach นั้น มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วย”

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Coaching

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน Coaching ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Coachingเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง