Marketing Research and Market Analysis

Marketing Research and Market Analysis

Marketing Research and Market Analysis

การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ตลาด

 

หลักสูตรอบรม : การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ตลาด

(Marketing Research and Market Analysis)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การบรรยายในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าฟังเกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจในแนวคิดและหลักการพื้นฐานการตลาดและการหาข้อมูลทางการตลาดทั้งนี้ เพื่อที่ให้ผู้เข้าฟังตระหนักถึงความจำเป็นของการตลาดและการหาข้อมูลทางการตลาดในสภาพธุรกิจปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. การแสวงหาความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า
 2. ให้ความสำคัญในการให้บริการลูกค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 3. แสวงหาคำติชมจากลูกค้าเพื่อนำมาเสนอแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งวิธีการส่งมอบบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. ให้นักการตลาดสามารถเข้าใจรายงานและข้อมูลทางการวิจัยทางด้านธุรกิจและสามารถทำวิจัยทางธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากได้
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของธุรกิจต่างๆ และสามารถนำข้อมูลและข่าวสารมาใช้ในการวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Day I:

 • แนวคิดการตลาดองค์รวม
 • การตลาดภายในองค์กร
 • การตลาดเชิงบูรณการ
 • การสร้างการตลาดเชิงปฎิสัมพันธ์
 • การตลาดที่สร้างความสัมพันธ์กับสังคมองค์รวม
 • การเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • การแบ่งกลุ่มตลาด (Segmentation) เน้นให้เห็นความสำคัญของความแตกต่างของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) & การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และบริการ (Positioning) เน้นให้เห็นความสำคัญของการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 • การเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Customer Centric Orientation)

Day II:

 • การสร้างคุณค่าทางการตลาด (Value marketing)
 • ความคุ้มค้าในคุณค่าการตลาด (Return on Quality – ROQ)
 • วิธีการทำวิจัยทางธุรกิจ Qualitative and Quantitative
 • รูปแบบการวิจัยทางการตลาด ความแตกต่าง และวิธีการนำไปใช้
 • การแสวงหาความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า
 • วิธีการทำวิจัยทางธุรกิจ Qualitative and Quantitative – รูปแบบการวิจัยทางการตลาด ความแตกต่าง และวิธีการนำไปใช้
 • ข้อมูลเชิงสถิติกับการวิจัยทางธุรกิจและ ข้อมูลเชิงนามธรรมกับการวิจัยทางธุรกิจ
 • ความสำคัญของการนำข้อมูลลูกค้าและวิธีการในการนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่ม shopper satisfaction and loyalty

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการงานขาย และการตลาด
 3. หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าการตลาด
 4. พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus