หลักสูตรอบรมด้าน Problem Solving and Decision Making

“การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งเกิดขึ้นในตลอดเวลา ในทุกมิติของผู้คน แต่การจะเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี หลายๆครั้งที่องค์กรต้องแก้ปัญหาเดิมๆไม่รู้จบ เพราะด้วยจำนวนคนในองค์กรที่มากมายและหลากหลาย ย่อมทำให้ปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จนทำให้ปัญหาเดิมนั้น กลายเป็นปัญหาใหม่ที่ขยายใหญ่กว่าเดิม”

Problem Solving and Decision Making Course : หลักสูตรอบรมการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
คืออะไร? – มีประโยชน์อย่างไร?

Problem Solving and Decision Making Course คือ หลักสูตรที่สร้างความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มุ่งเน้นรากฐานความคิดเป็นที่ตั้ง มีขั้นตอนที่เหมาะสม Scope ของมุมมอง ตรรกกะ (Logic) ที่ควรนำมาใช้ โดยเชื่อมโยงกับทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ควบคู่กัน แล้วจึงนำไปสู่ทางออก การแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆที่ต้องประสบด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งจากเรื่อง “งาน” และเรื่องของ “คน” ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงทำให้กระบวนการที่จะแก้ปัญหาและตัดสินใจ มีความซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

“งาน” ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและหลากหลาย รวมทั้งความรู้ ความสามารถในงานที่ต่างกันออกไปในองค์กร ย่อมทำให้การมองเนื้องานมีความต่างกัน

“คน” ที่มีความคิดและพฤติกรรมที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ด้วยความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตที่ต่างกัน ก็สามารถทำให้เกิดช่องว่างของความรู้ ความเข้าใจได้

“ปัญหาทุกปัญหาอาจไม่ถูกแก้ไขได้ทั้งหมด แต่ความเข้าใจจริงๆในมิติต่างๆของปัญหาทุกปัญหาคือสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้”

ปัญหาทุกปัญหาอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ในระยะเวลาอันสั้น แต่การมีระบบ กระบวนการขั้นตอนในความเข้าใจเพื่อเข้าถึงต้นตอของปัญหานั้นๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ และดำเนินการเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ในท้ายที่สุด

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ตามที่องค์กรกำหนดว่าตำแหน่งนั้นๆจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งภายในองค์กรที่ต้องรับมือ ป้องกันกับทั้งปัญหาเก่าและใหม่ อยู่ตลอดเวลา

 

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

เมื่อองค์กรมีการดำเนินงานทางธุรกิจหรือภารกิจ ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เกิดปัญหาตามมา หากบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าใจและสามารถบริหารจัดการปัญหาได้ ย่อมทำให้ปัญหาไม่ขยายวงกว้าง

 

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยมากมายที่จะเข้ามามีผลกระทบ ซึ่งหลายครั้งเกินกว่าการจะคาดการณ์ได้ การเตรียมพร้อมทั้งความรู้ การพัฒนาขีดความสามาถในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Problem Solving and Decision Making – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

 • การวิเคราะห์ปัญหา หรือ ทำเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหา
  เป็นการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น อาจจะมีเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยกำหนดแนวทางจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง หรือ การกล่าวถึง Mindset ของการคิด การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นที่อาจะมองข้ามไปเกี่ยวกับปัญหา
 • การประเมินและการสื่อสาร
  ประเมินปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบและทำขั้นตอนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
 • การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา หรือ การพยายามเข้าถึง สาเหตุ อาการ ปัจจัยต่างๆที่เกิดปัญหา
  การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และการนำเครื่องมือมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
 • การแก้ไขปัญหาโดยเน้นการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ เน้นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
  หาแนวทาง สรุปแนวทาง ตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหา โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีแนวทางการป้องกันปัญหาในอนาคต
 • การติดตามผลและประเมินผล
  เป็นการติดตามการแก้ไขปัญหานั้นและสรุปข้อมูลทุกอย่างในภาพรวม

Problem Solving and Decision Making Course : หลักสูตรอบรมการแก้ปัญหาและตัดสินใจ – เหมาะกับใคร?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับตำแหน่งต่างๆในองค์กร ทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารชั้นต้น และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้เพราะ

1.สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนใหญ่แล้วการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับ “งาน” ที่ต้องรับผิดชอบเป็นหลัก เนื่องจากทำหน้าที่หน้างานโดยตรง ในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อให้ระบบงานราบรื่น มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี

2.สำหรับผู้บริหารระดับต้น ในส่วนนี้จะเป็นทั้งในส่วนของ “งาน” และในส่วนของ “คน” เพราะเป็นส่วนตรงกลางขององค์กร เป็นส่วนที่เชื่อมโยงหลากหลายส่วน จึงต้องมุ่งเน้นให้ทั้งงานและคนที่มีสัดส่วนรับผิดชอบพอๆกันนั้น สอดคล้องไปด้วยได้เป็นอย่างดี

3.สำหรับผู้บริหารระดับสูง ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องใด ไปไม่ได้ นอกจากเรื่อง “คน” เพราะหน้าที่และความรับผิดชอบคือเรื่องของการบริหารคนเป็นหลัก และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ผู้คนมีความคิดที่แตกต่าง ความต้องการที่ซับซ้อน จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้บริหารระดับสูงอย่างแน่นอน

 

“ไม่ว่าจะปัญหาเรื่องงาน หรือ ปัญหาเรื่องคน ทุกปัญหา ย่อมต้องการ การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืน”

การเป็นนักคิด วิเคราะห์ การพยายามทำความเข้าใจโจทย์ต่างๆ จะยิ่งทำให้สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Problem Solving and Decision Making

iPlus Center ขอแนะนำ

คำถามที่พบบ่อยในหลักสูตรการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

A.1

ประโยชน์ต่อฝ่ายบุคคล จะทำให้ฝ่ายบุคคลได้พัฒนาบุคลากรในแง่ของการคิด วิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจในการแก้ปัญหาเพราะในแต่ละระดับของบุคลากรในองค์กร ย่อมต้องเผชิญปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา ทำให้แต่ละแผนกมีกระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร จะทำให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในปัญหาอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในระดับองค์กร เพราะหากเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากแล้ว ย่อมส่งผลเสียหายทั้งปัญหาที่มองเห็นและปัญหาที่มองไม่เห็น

A.2

การแก้ปัญหาและตัดสินใจ บางสถานการณ์ต้องใช้การวิเคราะห์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง บางสถานการณ์ต้องขับเคลื่อนด้วยภาวะผู้นำ หรือบางสถานการณ์ต้องให้องค์กรมีปัจจัยส่งเสริมบางอย่าง เพื่อการแก้ไขปัญหานั้นๆ อาจจะไม่สามารถจัดการปัญหาได้ 100% แต่แนวทางและระบบที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ หรือ ไม่ทำให้ปัญหานั้นใหญ่ไปมากกว่าเดิม

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตร Problem Solving and Decision Making โดย iPlus"

หลักสูตรอบรมด้าน Problem Solving and Decision Making ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Project Management – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง