วิทยากรของเรา Instructor & Trainer

รายชื่อวิทยากรฝึกอบรม อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ iPlus (พร้อมประวัติ) ทั้ง 3 ด้านคือ

Management / Human Resource / Marketing