หลักสูตรอบรมด้าน การเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (Mentoring)

บทบาทของพี่เลี้ยงภายในองค์กรเป็นบทบาทที่ต้องดูแลในภาพรวมของการทำงานให้กับบุคลากรต่างๆ เพราะต้องเป็นที่ปรึกษา ดูแล ถ่ายทอดงาน แนะนำเทคนิด ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งถึงร่วมกันแก้ไข ป้องกันปัญหาต่างๆคู่กับบุคลากร ซึ่งทำให้ผู้ที่รับหน้าที่นี้ต้องมีความรู้ ความสามารถอย่างสูงในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถบริหาร จัดการสถานการณ์ต่างๆได้

Mentoring : หลักสูตรอบรมด้านการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Mentoring Course คือ หลักสูตรที่เน้นรู้ และเข้าใจกระบวน และเครื่องมือในการสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างบุคลากรให้สามารถเป็นพี่เลี่ยงในองค์กรได้หรือเพื่อเป็นแนวทางในการก่อให้เกิดโครงการสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูล ความรู้ภายในองค์กรจะไม่สูญหายไป ยังคงถูกถ่ายทอดอยู่ในภายองค์กรจากบุคคลสู่บุคคล จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อพัฒนาองค์กรให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป

“การเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างมืออาชีพ จำเป็นต้องมีกระบวนการ เทคนิค ขั้นตอนในการเป็นบทบาทนั้นๆ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง”

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ในตำแหน่งระดับบริหารหรือตำแหน่งที่มีความอาวุโส ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานอาจะถูกวางให้อยู่ในบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรได้ เพราะมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

การปฏิบัติงานอาจะเกิดปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในมิติต่างๆมากเพียงพอ การมีพี่เลี้ยงในองค์กรจะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะจะทำให้เกิดเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จึงเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้และประสบการณ์การทำงานได้

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

Mentoring การเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร สามารถต่อยอดมาจากการถ่ายทอดงาน การแนะนำงาน (Coaching) ได้ เพราะถือเป็นส่วนนหนึ่งของกระบวนการในระบบใหญ่ ซึ่งจะทำให้รองรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

Mentoring – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • วิธีการรับสมัคร คัดเลือก Mentor
  • การอบรม หลักสูตร การเตรียมตัวเป็น Mentor
  • Identify strengths, development needs, goals
    การจัดทำ IDP (Individual development plan) ของMentee
  • จัดประชุม Mentor and Mentee first meeting
  • กำหนดตารางการประชุม
  • จัดประชุม การให้ข้อมูล Feedback กับ Mentor/Mentee รายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุง
  • วิธีการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ

Mentoring Course : หลักสูตรอบรม การเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร – เหมาะสมกับใคร?

สำหรับผู้บริหาร / ผู้จัดการหรือผู้เชี่ยวชาญ ในส่วนของการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการมากพอสมควร เพราะด้วยความเป็นศาสตร์และศิลป์ของหน้าที่ ที่ต้องมีความรู้เฉพาะทางบางอย่างที่ลึกซึ้ง มุมมองความคิด การจัดการทางด้านอารมณ์ และรวมถึงการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคคลากรในองค์กร

“ระบบพี่เลี้ยงภายในองค์กร ทำให้องค์กรมีการขับเคลื่อนที่เกิดจากพลังความคิด ความรู้ที่เกิดจากภายใน ทำให้เกิดเป็นการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูง”

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Mentoring

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน Mentoring ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Mentoringเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง