กลยุทธ์การวิเคราะห์ตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

กลยุทธ์การวิเคราะห์ตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

กลยุทธ์การวิเคราะห์ตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การวิเคราะห์ตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

(Marketing Analysis Strategies for Selling)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน /6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

จากวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้กำลังซื้อโดยรวมลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากธุรกิจยังคงยึดติดกับลูกค้ากลุ่มเดิมๆ ก็อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นนัก ดังนั้นธุรกิจจึงต้องเร่งปรับตัวในหลายๆ ด้าน ซึ่งแผนงานด้านหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การมองหาตลาดเป้าหมายหรือลูกค้าใหม่เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่

นั่นหมายความว่า ธุรกิจจำเป็นต้องนำข้อมูลในหลายๆ ด้านมาใช้วิเคราะห์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น คู่แข่ง รวมถึงข้อมูลความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่มจากฝ่ายขายที่มีโอกาสได้สัมผัสพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง แต่มักจะไม่ค่อยมีเวลานำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ กันอย่างจริงจังเป็นกระบวนการแบบรูปธรรม

จึงเป็นที่มาของหลักสูตร การวิเคราะห์ตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย นี้ เพื่อที่จะให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาด ฝึกรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งไอเดียในการมองเห็นกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จากผลการวิเคราะห์ และได้รับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะนำไปปรับใช้ในการจัดการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้จริง

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยหลักต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและยอดขาย
 2. เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงหลักการในการวิเคราะห์ตลาด เพื่อนำไปสู่การขยายฐานลูกค้าและยอดขาย
 3. เพื่อให้สามารถมองเห็นตลาดหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีโอกาสและศักยภาพในการสร้างยอดขาย
 4. เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และนำมาซึ่งยอดขายได้

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • เข้าใจ 5C ปัจจัยหลักที่มีผลทั้งต่อตลาด ธุรกิจ และลูกค้า
 • รู้จักลูกค้าให้ลึกซึ้งผ่าน Customer Journey
 • หลักการคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้วิเคราะห์ตลาด ธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้เห็นถึง “ปัญหา” และ “โอกาส” ที่ส่งผลต่อยอดขาย
 • ไอเดียและวิธีในการมองหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ ผ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
 • กลยุทธ์หลักในการเลือกตลาด หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างแท้จริง
 • การสร้างสรรค์กลยุทธ์และวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และนำมาซึ่งยอดขายตัวอย่าง /กรณีศึกษา องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ CRM ในไทยและสากล
 • ถาม-ตอบ, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (สามารถทำได้ตลอดเวลาการฝึกอบรม)

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 • การบรรยาย 25%
 • Workshop / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 15%
 • แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา 40%
 • ถาม-ตอบ 20%

กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้จัดการฝ่ายขาย /ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus