การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (Advance)

การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (Advance)

การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (Advance)

 

หลักสูตรอบรม : การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (Advance)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การกำหนดตัวชี้วัดที่สาคัญในงาน (KPI) เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการปฏิบัติและการติดตามงานได้รับความนิยมจากองค์กรต่างๆในการนามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนแต่หลายองค์กรยังมีปัญหาในการกำหนด KPIs ให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรมในการทางานเช่นแต่ละหน่วยงานมี KPIs จำนวนแตกต่างกันมากอาทิเช่น

 • บางหน่วยงานมีเพียงไม่กี่ตัวในขณะที่บางหน่วยงานมีหลายสิบตัว
 • KPI หลายตัวทำไม่ได้เนื่องจากต้องไปอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆด้วย
 • สิ่งที่วัดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทและหน่วยงานหรือไม่หรือวัดเพียงกิจกรรมงานประจำที่พนักงานทำแต่อาจไม่ส่งผลที่มีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานและกลยุทธ์ขององค์กร
 • ไม่สามารถเก็บข้อมูลมาวัดผลได้ KPIs ได้เป็นต้น

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจ และสามารถกำหนดKPI ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นสามารถอธิบายได้ว่าทำไมต้องเลือกใช้KPI นี้ในการบริหารผลงานเพื่อเป็นที่ยอมรับขององค์กรและพนักงานในหน่วยงานนั้นๆได้

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจการกำหนดดัชนีวัดผลงานหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมต่อเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจหลักการสามารถกำหนด KSA (Key Success Areas) และ KPIs (Key Success Indicators) ภายใต้กรอบ 4 มุมมองในระบบ Balanced Scorecard ได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถกำหนดมาตรฐานผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีมูลค่าเพิ่ม ที่ส่งเสริมความสำเร็จของหน่วยงานและทีมงานที่เกี่ยวข้อง (Cross functional Team)
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถกำหนด KPI จากงานที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมและยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 

วันแรกของการอบรม

 • ภาพรวมของการวางแผน (Corporate Planning)
 • การกำหนด KPI ที่มีValue added คืออะไร
 • ทบทวนเป้าหมายขององค์กร
 • แนวคิดของระบบบริหารงานตามเป้าหมาย
 • การสร้างKPI ที่สะท้อนความสำเร็จสูงสูดขององค์กร
 • การสร้างKPI ที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ
 • การสร้างKPI ที่ส่งสริมกระบวนการทำงานที่สำคัญ
 • Workshop การกำหนด KPIs ระดับหน่วยงาน (ช่วงที่ 1)
 • Workshop การกำหนด KPIs ระดับหน่วยงาน (ช่วงที่ 2)
 • Workshop การกำหนด KPIs ระดับหน่วยงาน (ช่วงที่ 3)

 

วันที่สองของการอบรม

 • การระบุ ผลสัมฤทธิ์ของงานแต่ละตำแหน่งที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของหน่วยงาน
 • การให้น้ำหนักความสำคัญ
 • การสร้างมาตรฐานผลงาน
 • วิธีการเก็บข้อมูล
 • การประยุกต์ใช้KPI ในการบริหารผลงานพนักงาน
 • Workshop การกำหนด KPIs ระดับหน่วยงาน (ช่วงที่ 4)
 • Workshop การกำหนด KPIs ระดับหน่วยงาน (ช่วงที่ 5)
 • เคล็ดลับการนำไปใช้ในการจัดทำระบบการบริหารผลงาน
 • สรุปหลักการ และถาม -ตอบ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus