ความเข้าใจ และการกำหนด KPIs สำหรับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ขั้นต้น

ความเข้าใจ และการกำหนด KPIs สำหรับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ขั้นต้น

ความเข้าใจ และการกำหนด KPIs สำหรับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ขั้นต้น

หลักสูตรอบรม : ความเข้าใจ และการกำหนด KPIs  สำหรับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร (ขั้นต้น)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญในงาน (KPI) เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการปฏิบัติ และการติดตามงานได้รับความนิยมจากองค์กรต่างๆในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทน แต่หลายองค์กรยังมีปัญหาในการกำหนด KPIs ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรมในการทำงาน อาทิเช่น

 • แต่ละฝ่ายงานมี KPIs จำนวนแตกต่างกันมาก /บางหน่วยงานมีเพียงไม่กี่ตัวในขณะที่บางหน่วยงานมีหลายสิบตัว
 • KPI หลายตัวทำไม่สำเร็จ เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายงานอื่นๆ ร่วมทำด้วย
 • สิ่งที่วัดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และหน่วยงานหรือไม่? หรือวัดเพียงกิจกรรมงานประจำที่พนักงานทำแต่อาจไม่ส่งผล
  ที่มีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงาน และกลยุทธ์ขององค์กร
 • ไม่สามารถเก็บข้อมูลมาวัดผลได้ KPIs ได้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจ และสามารถกำหนด KPI ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  สามารถอธิบายได้ว่าทำไมต้องเลือกใช้KPI นี้ในการบริหารผลงานเพื่อเป็นที่ยอมรับขององค์กรและพนักงานในหน่วยงานนั้นๆได้

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมต่อเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Performance Management) ให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสามารถกำหนด KSA (Key Success Areas) และ KPIs (Key Success Indicators) ภายใต้กรอบ 4 มุมมองในระบบ Balanced Scorecard ได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนด KPI จากงานที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม และยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

ช่วงเช้า (9.00-12.00น.)

 • ภาพรวมของการวางแผน (Corporate Planning)
 • แนวคิดของระบบบริหารงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน (Perform
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำตัวชี้วัดผลงานด้วย KPI
 • (ตัวอย่าง) เป้าหมายระดับต่างๆ(Vision/ Mission/ Strategies/ Goals)
 • ความหมายของ KSA (Key Success Area) และ KPI

ช่วงบ่าย (13.00-16.00น.)

 • เทคนิคในการหา KPIs ด้วยการเขียนขั้นตอนในงาน
 • การสร้างKPI ที่สะท้อนความสาเร็จสูงสูดขององค์กร
 • ฝึกปฏิบัติจริง (หา KPIs ตามวิธีที่กำหนด)
 • การให้น้ำหนักความสำคัญ
 • การสร้างมาตรฐานผลงาน
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ KPIs ในการประเมินผลงาน
 • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 2. ระดับผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ระดับหัวหน้างาน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus