บริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ

บริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ

บริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรอบรม : บริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ

(Key Account Management)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน /6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

พี่ครับ…ช่วยแนะนำเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญด้วยครับ!!
นายครับ…ผมมีลูกค้าที่ต้องดูแลมากมายผมควรเข้าเยี่ยมลูกค้ารายไหนดีครับ!!
หัวหน้าครับ…ผมกังวลในการบริหารลูกค้ารายใหญ่นี้ครับ ผมควรทำอย่างไรดีครับ!!

ผมจะทำอย่างไรดีที่จะบริหารลูกค้าให้เข้าเป้าหมายตามที่บริษัทได้กำหนดไว้!!

คงไม่ใช่เรื่องแปลก หากนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับ บัญชาของคุณ เนื่องจากทักษะในการบริหารลูกค้าภายใต้บุคลากรที่มีจำกัดนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายๆองค์กร คง เป็นการยากที่ความสำเร็จจะเกิดขึ้น หากผู้ที่รับผิดชอบนั้นขาดทักษะในการบริหารลูกค้า โดยเฉพาะทักษะใน การบริหารลูกค้ารายสำคัญ (รายใหญ่) ตรงกันข้ามการบริหารยอดขายให้ประสบความสำเร็จนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ ไกลเกินเอื้อมหากผู้แทนขายนั้นมีทักษะในการบริหารลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการบริหารลูกค้าราย สำคัญ จากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวจึงทำให้ทางสถาบันทำการพัฒนาหลักสูตร
“บริหารลูกค้ารายสำคัญ อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ!!” (Key Account Management)

หลักสูตร “บริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ!!” (Key Account Management) เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนามาจากวิทยากรผู้ซึ่งมีความรู้และทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังคลุกคลีอยู่ในอาชีพการขาย การบริหารงานขายและการตลาดมานานกว่า 13 ปีโดยผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารลูกค้าและบริหารยอดขาย เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการโดยทั่วไปของการสร้างความสำเร็จในการบริหารงานขาย
 2. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการแบ่งกลุ่มลูกค้ารายสำคัญมาก-น้อย
 3. เพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ประสบความสำเร็จ
 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลัก “การบริหารงานขาย” เพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
 6. เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • Workshop “การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ”
 • กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ
 • การรู้จักและเข้าใจลูกค้า
 • เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญลูกค้า
 • เทคนิคการวิเคราะห์และจัดกลุ่มลูกค้า
 • การบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ถึงเป้าหมาย
 • เทคนิคการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารงานขาย
 • Assignment and Workshop “การวิเคราะห์ยอดขาย การจัดลำดับและจัดกลุ่ม”
 • กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
 • เทคนิคการรักษาฐานลูกค้า
 • ถาม – ตอบ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ :

ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขายได้อย่างแท้จริง
(มากกว่าที่จะทราบเพียงหลักวิชาการแต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้)

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus