หลักสูตรอบรม ทักษะการสื่อสาร Effective Communication and Connection

หลักสูตรอบรม ทักษะการสื่อสาร Effective Communication and Connection

หลักสูตรอบรม ทักษะการสื่อสาร Effective Communication and Connection


หลักสูตรอบรม : ทักษะการสื่อสาร
(Effective Communication and Connection)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1  วัน / 7 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

 1. เพื่อกระตุ้นการคิดบวกและเสริมสร้างความคิดบวกให้กับคนรอบข้าง เพื่อเพิ่มพลังการสื่อสารเชิงบวกภายในและภายนอกองค์กร
 2. เพื่อให้เข้าใจหลักการและความสำคัญ ของการสื่อสารที่ดี
 3. เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการวางแผนการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก 5 ประการคือ 1. เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 3. เพื่อความบันเทิง 4.เพื่อโน้มน้าวใจ และ 5.เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอน วิธีการการวางแผนการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และ ลูกค้า จากการทดลองปฏิบัติจริง

หัวข้ออบรม

 • การสื่อสารกับความคิดเชิงบวก: องค์ประกอบพื้นฐานแห่งความสำเร็จ
  • ความสำคัญของความคิดเชิงบวก
  • ทำอย่างไรให้คิดบวก
  • กิจกรรม:คิดบวก
 • หลักการและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
  • องค์ประกอบของการสื่อสาร (Communication Models)
  • ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
  • เทคนิคในการสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมาย 5 ประการ
   • 1.เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
   • 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์
   • 3.เพื่อความบันเทิง
   • 4.เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ
   • 5.เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 • เทคนิคการวางแผนการสื่อสารแบบมืออาชีพ
  • ระบุประเด็น
  • เลือกสรรผู้ส่งสาร
  • วางโครงร่างข้อความหลัก/สาร
  • ระบุและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
  • เลือกสรรช่องทางในการสื่อสาร
  • สร้างช่องทางการแสดงความคิดเห็นของผู้รับสาร
  • ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบท
  • ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผน
 • กิจกรรม: ฝึกปฏิบัติการวางแผนการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือฉบับย่อ
  • Feedback จากอาจารย์และผู้เข้าอบรม
 • เทคนิคการฟังและการจับประด็น
 • กิจกรรม: ฝึกปฏิบัติการวางฟังจับประเด็น

วิทยากร : รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร