หลักสูตรอบรม การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีม (Professional Communication and Teamwork)

หลักสูตรอบรม การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีม (Professional Communication and Teamwork)

หลักสูตรอบรม การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีม (Professional Communication and Teamwork)


หลักสูตรอบรม : การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีม

Professional Communication and Teamwork

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES)

การทำงานของแต่ละคนจะไม่สามารถตัดสินใจได้เลยหากปราศจากข้อมูล  ซึ่งข้อมูลจะต้องได้มาจากการสื่อสารและประสานงานระหว่างบุคลากรทุกคนในองค์กร ด้วยเหตุนี้หากพนักงานแต่ละคนขาดทักษะในการการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพก็ไม่อาจสื่อความคิดเห็นให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในพลังความคิด  ความสามารถและความตั้งใจจริงของกันและกันแล้ว  การที่จะ เข้าใจ ร่วมมือ ร่วมใจกันและเป็นทีมงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการได้รับการฝึกอบรมเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคนและต่อองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมในหลักการการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและประสานงานระหว่างบุคคลสำหรับหัวหน้างาน
 3. เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและประสานงานในองค์กร
 4. เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ

หัวข้ออบรม

 1. ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร

–  กิจกรรมสร้างความผ่อนคลาย / เพิ่มความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกัน

–  ประเภทของการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร

–  กระบวนการสื่อสาร

–  การสื่อสารที่ดีและประสิทธิผลของการสื่อสาร

 1. ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างหัวน้า – ลูกน้อง

–  ปัญหาบุคลิกภาพตัวเรา

–  ปัญหาบุคลิกภาพผู้อื่น (ลูกค้า….. ภายใน / ภายนอก)

–  ปัญหาของการติดต่อสื่อสาร

–  อุปสรรคของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล / องค์กร

 1. กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
 2. ปัญหาอุปสรรคการสื่อสารระหว่างบุคคล
 3. ปัญหาอุปสรรคการสื่อสารภายในองค์กร

–  เครือข่ายการติดต่อสื่อสารในองค์กรที่ดีที่สุด

–  การแก้ไขปรับปรุงการสื่อสารในองค์กร

 1. ฝึกปฏิบัติการฟังคิดและพูดเพื่อเป็นที่รักของผู้อื่น
 2. การสื่อสารเพื่อความเข้าใจอันดี
 3. การสื่อสารไม่ใช้คำพูด / Role playing
 4. การสื่อสารเพื่อชนะใจผู้อื่น
 5. สูตรพิเศษเพื่อจูงใจผู้อื่นให้เชื่อถือ
 6. การประสานงานการทำงานเป็นทีมภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความสำเร็จ
  –  ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
  –  ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเสียสละ
  –  การทำงานแบบใจประสานใจ
  –  เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  –  การปฏิบัติต่อผู้อื่นและความอ่อนน้อมถ่อมตนในการประสานงาน
  –  ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประสานงาน
 7. การแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม Case Study , Learning Activit

วิทยากร : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ (ดูประวัติวิทยากร)