ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (1 วัน) อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (1 วัน) อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (1 วัน) อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

หลักสูตรอบรม : ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

วิทยากร : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ไม่มีใครไม่เคยพบปัญหาที่จะต้องแก้ไขและไม่มีใครที่ไม่เคยตัดสินใจ  โดยเฉพาะผู้บริหารในองค์กร  เป็นผู้ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำหน้าที่ใด ๆ  องค์กรจะอยู่รอด  เจริญก้าวหน้าหรือล้มเหลวอยู่ที่การแก้ปัญหาและตัดสินใจของผู้บริหารในทุก ๆ  เรื่อง

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานที่ดี เพราะผู้บริหารจะต้องกำหนดว่าองค์กรจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญหน้าอย่างไร  และสามารถเลือกตัดสินใจ  เลือกวิธีการแก้ปัญหาตลอดจนติดตามประเมินผลการตัดสินใจ  แก้ไขปัญหาได้มีประโยชน์และประสิทธิภาพขององค์กรมากที่สุด

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะและประสบการณ์ในกระบวนการแก้ไขปัญหาและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของตนได้ทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
 2. เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมจนเกิดความเชี่ยวชาญในระดับที่สามารถนำไปบริหารงานได้ผลดีต่อองค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรเพื่อเกิด ผลดีต่อการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานไปสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นส่วนหนของบทบาท ผู้บริหารงานที่ดี
 2. ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ  และพัฒนางานในหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้า
 3. ได้รับหลักในการบริหารการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • ประเมิน แบบทดสอบ ก่อนฝึกอบรม
 • ปัญหาคืออะไร
 • การค้นหาปัญหา
  • เทคนิคการแสวงหาปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข
  • Workshop ขั้นที่ 1.
 • การยอมรับปัญหา
  • เทคนิคการยอมรับปัญหา
  • Workshop ต่อ
 • การกำหนดปัญหา
  • เทคนิคการกำหนดปัญหา
  • Workshop     
 • การวางแผนแก้ปัญหา
  • Game เพื่อ การเรียนรู้
  • Workshop
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ
  • เทคนิค IQ Plus
  • Workshop
 • คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดสินใจ
  • กระบวนการต่าง ๆ ในการตัดสินใจ
  • การปรับปรุงให้เกิดการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
  • เทคนิค คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดสินใจ
  • Workshop
 • ระดมสมองเพื่อสร้างทางเลือก ใน การตัดสินใจแก้ปัญหา
  • เทคนิคระดมสมอง
  • เทคนิค คิดแบบหมวก 6 ใบ
  • นำเสนอ ผลสรุป Workshop ต่อ ที่ประชุม และการนำไปใช้จริงในการทำงาน
 • จริยธรรมในการตัดสินใจ
  • รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • หลักเกณฑ์การตัดสินใจเชิงจริยธรรม

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ระดับผู้จัดการ – ผู้จัดการทั่วไป (Manager-General Manager)
 2. ระดับหัวหน้างาน (Supervisor) /ระดับTeam Leader

Leaderships – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง