How to be a Leader (1 Day) อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

How to be a Leader (1 Day) อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

How to be a Leader (1 Day) อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

หลักสูตรอบรม : How to be a Leader (ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำ)

วิทยากร : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ผู้นำเป็นผู้ที่สามารถนำผู้อื่นหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นต้องมีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตัวเองที่ดีก่อน  โดยต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรม  จรรยาบรรณ  เป็นการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความไว้วางใจและสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อผู้เข้าสัมมนามีความรู้พื้นฐานในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่ผู้นำพึงมีและหลักของบริษัท
 2. บริหารจัดการตนเองในเรื่องของเวลา อารมณ์ สร้างความสมดุลระหว่างเรื่องชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 3. อธิบายหลักการ องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสามารถสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 1. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
 2. จริยธรรม / จรรยาบรรณ ที่ผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องรู้
 3. การสร้างแรงจูงใจ ศรัทธาและความไว้วางใจให้กับลูกน้อง
 4. เทคนิคการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การทำงานเป็นทีม
 6. EQ กับผู้นำ
 7. การคิดเชิงบวกและการปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
 8. การบริหารเวลา
 9. การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 10. Workshop : 1. Leadership Project Assignment
 11. Workshop : 2. Leadership Competency Assignment

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ระดับผู้จัดการ – ผู้จัดการทั่วไป (Manager-General Manager)
 2. ระดับหัวหน้างาน (Supervisor) /ระดับTeam Leader

Leaderships – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง