หลักสูตรอบรม : 3D Change Management (อ.สุรเจต เกิดศุข )

หลักสูตรอบรม : 3D Change Management (อ.สุรเจต เกิดศุข )

หลักสูตรอบรม : 3D Change Management (อ.สุรเจต เกิดศุข )

30

Lecture

40

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3D Model (3D Change Management)

รูปแบบการอบรม : In-House Traing / Online Training

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักกลไกการรับรู้และจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประยุกต์ 3D model เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้

หัวข้อการอบรม :

 • กิจกรรมเปิด
 • ภาพใหญ่ของ 3D Model: Define – Develop – Deliver
 • ขั้นตอนที่ 1: Define Stage – การประเมินคุณค่าการเปลี่ยนแปลง
  • ประเมินคุณค่าการเปลี่ยนแปลงด้วยหลัก SPRINT
  • ประเมินคุณค่าการเปลี่ยนแปลงด้วยหลัก 4P
  • ประเมินคุณค่าการเปลี่นรแปลงด้วยหลัก ROI
  • กรณีศึกษา ROI
 • ขั้นตอนที่ 1: Define stage – การประเมินความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
  • ประเมินระดับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  • กิจกรรมประเมินระดับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  • จิตวิทยากรเปลี่ยนแปลงเฉพาะบุคคล – ADKAR Model
  • Awareness – Desire – Knowledge – Ability – Reinforcement
 • ขั้นตอนที่ 2: Develop Stage – (การกำหนดทีมการเปลี่ยนแปลง)
  • กิจกรรม: ฝึกกำหนดทีมการเปลี่ยนแปลงและประเมินความพร้อมของทีม
 • ขั้นตอนที่ 2: Develop Stage – สร้างแผนการเปลี่ยนแปลงทั้ง 5
  • แผนการสื่อสาร Communication plan
  • แผนงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง Sponsor roadmap
  • แผนการ Coach
  • แผนบริหารการต่อต้าน Resistance management
  • แผนการฝึกอบรม
 • ขั้นตอนที่ 2: Develop Stage – แผนการสื่อสาร
  • กำหนดรูปแบบการสื่อสารโดยหลัก 3 M (Massager, Medium, Message)
  • กิจกรรมฝึกกำหนดรูปแบบการสื่อสาร
 • ขั้นตอนที่ 2: Develop Stage – แผนงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • กิจกรรมฝึกกำหนดแผนงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนที่ 2: Develop Stage – Coaching plan และ Training Plan
  • กิจกรรมฝึกกำหนด Coaching Plan และ Training Plan
 • ขั้นตอนที่ 2 II: Develop Stage – แผนบริหารการต่อต้าน
  • 5 เทคนิคของแผนบริหารการต่อต้าน
  • กรณีศึกษา แผนบริหารการต่อต้าน
 • ขั้นตอนที่ 3: Deliver stage
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลและ Feedback
  • การประเมินปัญหาหลังการเปลี่ยนแปลง
  • การแก้ไขปัญหาหลังการเปลี่ยนแปลง
 • กิจกรรมปิด

วิทยากรโดย :

อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

 • อดีต ผู้จัดการ บมจ. ร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์ไทย กับ SCG-DOW GROUP
 • อดีต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายทรัพยกรมนุษย์  SCG-DOW GROUP
 • อดีต ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต บริษัท ไอ.อี.เอส.ซี จำกัด
 • อดีต ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท คาร์กิล สยาม จำกัด
 • ฯลฯ

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.