เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (ขั้นต้น)

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (ขั้นต้น)

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (ขั้นต้น)

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (ขั้นต้น)

Behavioral and Competencies Based Interview (Basic)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ในหลายองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน การสัมภาษณ์ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และใช้แนวคำถามในเชิงพฤติกรรม (Behavior-based interviewing) ที่ใช้พฤติกรรมในอดีตชี้บ่งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้สมัครในอนาคต

อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคสัมภาษณ์อาจมีข้อจากัดที่เกิดจากอคติของผู้สัมภาษณ์ เช่น มีความโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง อาทิ ให้คะแนนสูงสาหรับผู้สมัครจากสถาบันเดียวกัน ท้องถิ่นเดียวกัน หรือ เป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน ฯลฯ  ดังนั้นการใช้ผู้สัมภาษณ์เป็นคณะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยทีม HR หัวหน้างานหรือผู้จัดการในสายงานนั้นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการคัดสรรหา จำนวน 2-5 ท่าน โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการสัมภาษณ์กันชัดเจน ส่งผลให้มีสัมภาษณ์งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ผลการสรุปจากสัมภาษณ์ที่ไปตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการสัมภาษณ์อย่างมีรูปแบบ
 2. เพื่อเรียนรู้ที่จะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเดียวกัน
 3. เพื่อเรียนรู้ที่จะดำเนินการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิควิธีการค้นหา และตรวจสอบข้อมูล  ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องครบถ้วน  มากที่สุด    เท่าที่จะเป็นไปได้
 4. เพื่อเรียนรู้การตัดสินใจเลือก โดยมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ครบถ้วน ตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่การตัดสินใจเลือกจากความรู้สึกประทับใจ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • ประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ที่พบเห็นโดยทั่วไป (Recruiting Experience Learned)
 • เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ (Behavioral and Competencies Based Approach)
  • จุดมุ่งหมาย และรูปแบบของการสัมภาษณ์ (Purpose and Type of Job Interview)
  • ประเภทของคำถาม (Type of Questions) และการตั้งคาถามให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคลตามแผนธุรกิจ (How to ask question based on the required competencies)
  • ข้อควร / ไม่ควรปฏิบัติ (Do & Don’t)
 •  การวางแผนการสัมภาษณ์ (Planning for Selection)
 • กระบวนการสัมภาษณ์ (Conducting the Interview)
 • เทคนิคการตั้งคำถาม และตัวอย่างคาถาม (Questioning Technique and Example)
 • **ตัวอย่างการตั้งคำถามตามสมรรถนะหลักขององค์กร เจาะจงเฉพาะ Core Competencies**
 • การตัดสินใจเลือก (Making the Decision)
 • การผิดพลาดที่ควรเลี่ยง
 • บรรยายสรุปและถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 2. ผู้บริหารระดับ Middle Management (หรือ สูงกว่า)
 3. ระดับหัวหน้างาน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus