หลักสูตรอบรม : Brand Positioning and Strategic Brand Management (ดร.รัฐ ธนาดิเรก)

หลักสูตรอบรม : Brand Positioning and Strategic Brand Management (ดร.รัฐ ธนาดิเรก)

หลักสูตรอบรม : Brand Positioning and Strategic Brand Management (ดร.รัฐ ธนาดิเรก)

40

Lecture

30

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : แนวทางการกำหนด Brand Positioning และกลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ (Brand Positioning and Strategic Brand Management)

รูปแบบการอบรม : In-House Traing

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหลักการกำหนดและสร้าง Brand
 2. เพื่อเพิ่มความเข้าใจในหลักของกลยุทธ์ และสามารถนำไปใช้กับการสร้างและบริหารจัดการ Brand
 3. เพื่อทบทวน และกำหนด Brand ของบริษัทที่ช่วยสร้างความแตกต่าง ตอกย้ำความโดดเด่น และนำไปสู่การสร้างประโยชน์ (Value-Added) ให้กับบริษัทได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการคิดนวัตกรรมในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อร่วมกำหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติที่เพิ่มความเป็นที่ประจักษ์ให้กับ Brand, สร้าง Brand Uniqueness, เพิ่มความยั่งยืนให้กับ Brand Uniqueness, และเพิ่ม Value ให้กับองค์กรด้วยอัตลักษณ์ของ Brand (Increase Corporate Value with Brand Uniqueness and Identity)

หัวข้อการอบรม :

Day 1: Foundation และ Value-Based

 

Session 1: Branding Concept

 • Objective and Overview: หลักการพื้นฐาน
  • Branding และ Value-Based Thinking
  – What value-added do you provide to the customers and society?
  – Why should they purchase your product at a higher price?
  • Brand Uniqueness และ Key Components ของ Brand Building (4P’s: Product/Service Portfolio, Process, People, และ Performance)
  – What value-added help to distinguish you from the competitors?

Session 2: Group Workshop

 • Brand Image และ Product/Service Portfolio Matrix
 • Workshop I:
  • ระบุ Brand Image ขององค์กร
  • เชื่อมโยง Brand Image และ Product/Service Portfolio ในรูปของ Image-Product/service Portfolio Matrix
  • ระบุกิจกรรมเพื่อสร้าง ตอกย้ำ และเพิ่มความเป็นที่ประจักษ์ให้กับ Brand Image
  • การขับเคลื่อนแผนฯ ที่ดีได้ต้องรู้ในแนวทาง “การบริหารคนเพื่อขับเคลื่อนแผนฯ”

Day 2: Strategy Formulation เพื่อนำ Brand ไปสู่การขยายผล และสร้างความยั่งยืนให้กับ Brand

 

Session 3:

 • Strategic Thinking และ Strategy Formulation ในการสร้าง Brand และนำ Brand ไปขยายผล
 • หลักการนำเสนอทิศทางการพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กับ Brand

Session 4:

 • Workshop II: ระบุ Strategic Brand Management Plan
 • Presentation and Positive Feedback
 • สรุป

วิทยากรโดย :

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

หลักสูตรอบบรมที่เชี่ยวชาญ

 • หลักสูตร Strategic Thinking and Planning / into Execution
 • หลักสูตร Business Plan for Executive
 • หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 • หลักสูตร การคิดเป็นระบบ (Systems Thinking)
 • หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
 • หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และกำหนด Core Value
 • หลักสูตร การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
 • หลักสูตร การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญงาน-ระดับบริหาร (Prioritizing Projects)

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.