หลักสูตรอบรม : Change Management (อ.ไววิทย์ แสงอลังการ)

หลักสูตรอบรม : Change Management (อ.ไววิทย์ แสงอลังการ)

หลักสูตรอบรม : Change Management (อ.ไววิทย์ แสงอลังการ)

30

Lecture

40

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : การบริหารการเปลี่ยนแปลง สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Change Management)

รูปแบบการอบรม : In-House Traing / Online Training

ระยะเวลาหลักสูตร :  1 วัน / 6 ชั่วโมง

ในโลกแห่งการแข่งขันรุนแรงเช่นปัจจุบัน โลกแห่งกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ความเร็วโลกดูเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นๆ การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน เป็นเหตุให้ บุคคลใด องค์กรใด ที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อสถานการณ์ กลัวการเปลี่ยนแปลง และไม่ยอมเปลี่ยนแปลง พัฒนา บุคคลเหล่านั้น องค์กรเหล่านั้น ก็จะถูกฝัดร่อนให้กระเด็นกระดอนออกไปจากระบบ หรือกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์

หากเราไม่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนาน จนกระทั่งมองไม่เห็นความทันสมัยในปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาจวนตัวภายใต้ภาวะวิกฤติเราจะสดุ้งตื่นมามองตนเอง และเพิ่งจะรู้ตัวว่าเราผ่านความฝันมา และเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเผชิญกับโลกความจริงใบใหม่ที่ทำให้เราต้องปรับวิธีการคิด กระบวนการในการทำงานทั้งองค์กรให้ทันต่อการเคลื่อนไหวของกระแสการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง “กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)” ก็เป็นเช่นนี้การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจธรรมชาติ ต้องรู้ทัน และหาทางในการปรับกระบวนการคิด และกระบวนการทำงานให้ดำรงอยู่อย่างเหมาะสม

“อย่าปล่อยให้ชีวิตได้รับความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จงรีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน”

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง และทีมงานอยู่เสมอ
 2. เพื่อให้เข้าใจบทบาท การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อทีมงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์แนวคิดไปปรับใช้ในการทำงาน

หัวข้อการอบรม :

 • ความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในยุคปัจจุบัน
 • ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลง
 • การมีทัศนคติเชิงบวก ต่อการเปลี่ยนแปลง (Positive Thinking)
 • การตั้งเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลง
 • ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลง
  • การนำทาง (Navigator)
  • การสร้างพลัง แรงจูงใจ (Motivator)
  • การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
  • การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง (Ownership)
 • แนวทางในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
 • เทคนิคการโน้มน้าวใจ สู่การเปลี่ยนแปลง
 • โมเดล 5 ขั้นตอน สู่การเปลี่ยนแปลง
 • Workshop
  • สรุป คำถาม คำตอบ

วิทยากรโดย :

อาจารย์ ไววิทย์ แสงอลังการ

 • วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน อาทิ สถาบันพระปกเกล้า , สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , กรมส่งเสริมการส่งออก , สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย , NTU (Thailand) ฯลฯ
 • ที่ปรึกษา Asia Steel Factory Enterprise Co.,Ltd.
 • ที่ปรึกษา Prompt E.I.S. Co.,Ltd.
 • อดีต Customer Service Manager บริษัท Chevalier (Thailand), บริษัท Advanced Contact Center (AIS Call Center), บริษัท Federal Express (FedEx)

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.