หลักสูตรอบรม การสั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามควบคุมงาน

หลักสูตรอบรม การสั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามควบคุมงาน

หลักสูตรอบรม การสั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามควบคุมงาน


หลักสูตรอบรม :
การสั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามควบคุมงาน

(Directing Delegating and Controlling)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และติดตามควบคุมงาน (Controlling) ถือเป็นหน้าที่ 2 ประการสำคัญของผู้บริหารที่มีต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร  ดังนั้นไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในระดับไหน หน่วยงานใดและองค์กรประเภทใดต่างมีความรับผิดชอบที่จะทำหน้าที่การบริหารทั้ง 2 ประการนี้ให้ลุล่วงด้วยดีและความสามารถของผู้บริหารในการทำหน้าที่ทั้ง 2 ประการนี้จะเป็นตัววัดว่าองค์กร สามารถบรรลุถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เพียงใดจะเจริญรุ่งเรืองและแข่งขันได้หรือไม่

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของผู้บริหารคือการมอบหมายงานการสั่งงานและควบคุมงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ ดังกล่าว
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆที่จำเป็นของการมอบหมายสั่งงานและการควบคุมงานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • ความหมาย ความสำคัญของการสั่งงาน การมอบหมายงาน
  • กรณีศึกษา การสั่งงาน การมอบหมายงานที่ผิดพลาด ไม่มีประสิทธิภาพ
  • Workshop เพื่อนำผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในงาน
  • Workshop จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกน้องเข้าใจตามที่เราสั่งงานไป
  • การสั่งงานและการมอบหมายงานที่ดีและข้อพึงระวัง
  • สรุป ปัญหาในการสั่งงานและมอบหมายงาน
 • หัวหน้างาน ในบริบทของ การนำ การสื่อสาร การจูงใจ เพื่อการสั่งงาน มอบหมายงาน
  • Role Playing การสื่อสารเพื่อมอบหมายงานที่ได้ใจลูกน้อง
  • Role Playing การจูงใจ เพื่อมอบหมายงานที่ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
 • แบบต่าง ๆ ของการสั่งงานและการมอบหมายงานจำแนกตามลูกน้องแต่ละกลุ่ม
  • Workshop เพื่อนำผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในงานพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้รับคำสั่งและรับมอบหมายงานและวิธีปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้น
  • Workshop การวิเคราะห์งาน แต่ละประเภท เพื่อการสั่งงานมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
  • แบบวิเคราะห์การสั่งงานมอบหมายงานและแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
  • สรุปเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ขั้นตอนมอบหมายงานแบบง่ายๆ
 • กระบวนการติดตามและควบคุมงาน
  • ประเภท และ การพัฒนาระบบติดตามและควบคุมงาน
  • ปัญหาในการควบคุมและติดตามงาน
  • Workshop วิธีควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ระดับผู้จัดการ – ผู้จัดการทั่วไป (Manager-General Manager)
 2. ระดับหัวหน้างาน (Supervisor) /ระดับTeam Leader

วิทยากร : อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ (ประวัติวิทยากร)