หลักสูตรอบรม : การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร – Strategy Execution

หลักสูตรอบรม : การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร – Strategy Execution

หลักสูตรอบรม : การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร – Strategy Execution

หลักสูตรอบรม : ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ผลสำเร็จ

(Effective Strategy Execution for Business Success)

ระยะเวลาหลักสูตร :  1 วัน /6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การจัดทำกลยุทธ์ขององค์กรเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวทางที่จะทำให้วิสัยทัศน์ (vision) วัตถุประสงค์ (objective) และเป้าหมาย (target) ขององค์กรสำเร็จ โดยที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กรต้องมีส่วนนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปดำเนินการผ่านแผนการปฏิบัติงาน (action plans) และโครงการต่าง ๆ

แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับพบว่า หลายองค์กรไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลตามกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นได้ สาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดการที่ผู้บริหารยังขาดมุมมองความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับการทำงานปกติของตนเอง ส่งผลทำให้แผนงานไม่สามารถใช้งานได้จริง ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบครบถ้วน รวมทั้ง ผู้บริหารจำนวนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานแต่ยังขาดทักษะการบริหารคน ตลอดจน การขาดมุมมองด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง (change management) ที่จำเป็นต่อการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ทำให้ยังคงบริหารงานด้วยแนวทางเดิมซึ่งไม่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกระดับต้องได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจัดทำให้เกิดผลสำเร็จ (strategy execution) ผ่านการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (action plan) ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งเข้าใจมุมมองของการบริหารความเปลี่ยนแปลง (change management) ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ว่า ผลสำเร็จที่คาดหวังไว้จะเกิดขึ้น ตามความตั้งใจ

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้ :

 1. เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ (vision) กลยุทธ์ (strategy) และการปฏิบัติงาน (operation) ขององค์กร และนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกันทั้งระบบ
 2. พัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ทางธุรกิจที่จำเป็น ได้อย่างรอบคอบ ครบถ้วน
 3. กำหนดแนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในรูปของแผนงาน/โครงการได้เป็นรูปธรรม ถูกต้อง เป็นระบบ และนำไปใช้ได้จริง
 4. ประยุกต์ใช้แนวทางการกำกับติดตามความก้าวหน้าของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ระบุถึงแนวทางสำคัญของบริหารความเปลี่ยนแปลงที่จะปรับใช้การทำงาน

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
 • การประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์ เช่น PESTELC analysis, 7S Model, SWOT Matrix
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายแบบ SMART
 • Stakeholders Analysis and Engagement
 • การค้นหาและกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (creativity)
 • การวางแผนด้วยเครื่องมือ work breakdown structure (WBS)
 • การแปลง WBS สู่ Activity profile
 • การวางแผนกำหนดเวลาด้วย Gantt Chart
 • การคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการแบบ Activity-based costing
 • การจัดทำปฏิทินการทำงาน
 • การกำกับติดตามการดำเนินงานและเทคนิคการติดตามงานด้วย CPM
 • ผู้นำกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 • เทคนิคการเตรียมทีมงานให้พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลงงานโครงการ
 • Workshop 1: วิเคราะห์ธุรกิจของคุณ
 • Workshop 2: SMART Goal Setting และ Strategy development
 • Workshop 3: Stakeholder Analysis
 • Workshop 4: WBS
 • Workshop 5: Activity Profiling /Timeline
 • Workshop 6: เตรียมสู่การดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า) ที่ต้องเขียนโครงการ และ นำเสนอแผนกลยุทธ์
 3. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ /ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 4. บุคลากร ที่ต้องช่วยประสานและ ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนดและขับเคลื่อนทำแผนฯ ร่วมกัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus