หลักสูตรอบรม : Experiential Marketing and Strategic Brand Management (ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์)

หลักสูตรอบรม : Experiential Marketing and Strategic Brand Management (ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์)

หลักสูตรอบรม : Experiential Marketing and Strategic Brand Management (ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์)

40

Lecture

30

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : การตลาดเชิงประสบการณ์ และบริหารแบรนด์อย่างมืออาชีพ (Experiential Marketing and Strategic Brand Management)

รูปแบบการอบรม : In-House Traing

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงอันเนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สินค้าหรือบริการที่จำหน่ายแทบไม่แตกต่างกัน รวมถึงเงื่อนไขและอุปสรรคทางการตลาดที่บั่นทอนธุรกิจมากขึ้นทุกที ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่กลยุทธ์ดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จได้เลย หากไม่สามารถสื่อสารความได้เปรียบนั้นไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับ กลยุทธ์การตลาดที่อยู่บนความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยแบรนด์ที่ประสบความสาเร็จนั้นจะต้องสามารถเพิ่มมูลค่าในหัวใจลูกค้า ก่อเกิดเป็นประสบการณ์ ความประทับใจ ความผูกพัน และความภักดี สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง

หลักสูตร นี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดที่ธุรกิจต้องเผชิญ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย การบริหารประสบการณ์เพื่อสร้างความประทับใจ เชื่อมโยงไปสู่การสร้างความสง่างามให้กับธุรกิจ อันจะทำให้แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของแบรนด์ ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 2. เพื่อให้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การเข้าใจลูกค้า การบริหารประสบการณ์ลูกค้า และการบริหารแบรนด์
 3. เพื่อให้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารแบรนด์อย่างยั่งยืน
 4. เสริมสร้างทักษะ และกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม :

 • Marketing Situation วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างมืออาชีพ
  – ความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน
  – Upselling & Cross Selling กลยุทธ์พิชิตยอดขาย
  – 4 พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การตลาดที่ธุรกิจต้องรับมือ
 • Branding สร้างแบรนด์ให้โดนใจลูกค้า
  – ทำไมต้องสร้างแบรนด์?
  – ปั้นแบรนด์อย่างไร ภาพลักษณ์ดี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
  – Personal Branding สร้างแบรนด์บุคคลให้โดดเด่น Personality ต้องใช่ในความรู้สึก!!!
  – บทบาทของพนักงานในฐานะ Brand Ambassador ที่มีคุณค่าต่อองค์กร
  – กรณีศึกษาความสำเร็จและข้อผิดพลาดในการสร้างแบรนด์
 • Customer Insight ทาความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
  – Customer Insight ตอบโจทย์ลูกค้า “รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”
  – การวิเคราะห์พฤติกรรม และสไตล์ลูกค้า
  – เทคนิคการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  – กลยุทธ์การรับมือลูกค้า และจัดการกับข้อร้องเรียน
 • Consumer Experience Management การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
  – การตลาดผ่านประสบการณ์ลูกค้า ความได้เปรียบใหม่ในเชิงการแข่งขัน
  – การสร้างจุดสัมผัสแห่งประสบการณ์ (Brand Touch Points) เพื่อเพิ่มคุณค่าในแบรนด์
  – การบริหารประสบการณ์ลูกค้าด้วยกลยุทธ์ CEM
  – เทคนิคการบริหารประสบการณ์ลูกค้า เปลี่ยนลูกค้าภักดีเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์
  – เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการเหนือความคาดหมาย (Service Beyond Expectation)

วิทยากรโดย :

ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คอลัมนิสต์
  – หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ “สัพเพเหระ-ค้าปลีก”
  – นิตยสารตั้งตัว Modern SMEs คอลัมน์ “Branding”
  – นิตยสารแบรนด์เอจ เอสเซนเชียล (Brand Age Essential)
 • วิทยากรบรรยายด้านการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.