การตลาดเชิงประสบการณ์และบริหารแบรนด์อย่างมืออาชีพ

การตลาดเชิงประสบการณ์และบริหารแบรนด์อย่างมืออาชีพ

การตลาดเชิงประสบการณ์และบริหารแบรนด์อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม : Experiential Marketing and Strategic Brand Management

(การตลาดเชิงประสบการณ์และบริหารแบรนด์อย่างมืออาชีพ )

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงอันเนื่องมาจากจานวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สินค้าหรือบริการที่จาหน่ายแทบไม่แตกต่างกัน รวมถึงเงื่อนไขและอุปสรรคทางการตลาดที่บั่นทอนธุรกิจมากขึ้นทุกที ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

แต่กลยุทธ์ดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จได้เลย หากไม่สามารถสื่อสารความได้เปรียบนั้นไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับ กลยุทธ์การตลาดที่อยู่บนความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยแบรนด์ที่ประสบความสาเร็จนั้นจะต้องสามารถเพิ่มมูลค่าในหัวใจลูกค้า ก่อเกิดเป็นประสบการณ์ ความประทับใจ ความผูกพัน และความภักดี สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง

หลักสูตร นี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดที่ธุรกิจต้องเผชิญ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย การบริหารประสบการณ์เพื่อสร้างความประทับใจ เชื่อมโยงไปสู่การสร้างความสง่างามให้กับธุรกิจอันจะทาให้แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของแบรนด์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 2. เพื่อให้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การเข้าใจลูกค้า การบริหารประสบการณ์ลูกค้า และการบริหาร
 3. เพื่อให้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารแบรนด์อย่างยั่งยืน
 4. เสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่เข้าถึง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Marketing Situation วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างมืออาชีพ

 • ความท้าทายของธุรกิจในการเผชิญกับ Marketing 1.0 – Marketing 3.0
 • Upselling & Cross Selling กลยุทธ์พิชิตยอดขาย
 • 4 พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง…สถานการณ์การตลาดที่ธุรกิจต้องรับมือ

Branding สร้างแบรนด์ให้โดนใจลูกค้า

 • ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ?
 • ปั้นแบรนด์อย่างไร…ภาพลักษณ์ดี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
 • Personal Branding สร้างแบรนด์บุคคลให้โดดเด่น…Personality ต้องใช่ในความรู้สึก !!!
 • บทบาทของพนักงานในฐานะ Brand Ambassador ที่มีคุณค่าต่อองค์กร
 • กรณีศึกษาความสำเร็จและข้อผิดพลาดในการสร้างแบรนด์

Customer Insight ทาความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า

 • Customer Insight…ตอบโจทย์ลูกค้า “รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมและสไตล์ลูกค้า
 • เทคนิคการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การรับมือลูกค้าและจัดการกับข้อร้องเรียน

Consumer Experience Management การบริหารประสบการณ์ลูกค้า

 • การตลาดผ่านประสบการณ์ลูกค้า ความได้เปรียบใหม่ในเชิงการแข่งขัน
 • การสร้างจุดสัมผัสแห่งประสบการณ์ (Brand Touch Points) เพื่อเพิ่มคุณค่าในแบรนด์
 • การบริหารประสบการณ์ลูกค้าด้วยกลยุทธ์ CEM
 • เทคนิคการบริหารประสบการณ์ลูกค้า เปลี่ยนลูกค้าภักดีเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์
 • เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการเหนือความคาดหมาย (Service Beyond Expectation)

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการงานขาย และการตลาด
 3. หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าการตลาด
 4. พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus