หลักสูตรอบรม How to be a Leader (อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์)

หลักสูตรอบรม How to be a Leader (อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์)

หลักสูตรอบรม How to be a Leader (อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์)

30

Lecture

40

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : ก้าวสู่บทบาทการเป็นผู้นำ (How to be a Leader)

รูปแบบการอบรม : In-House Training / Online Training

ระยะเวลาหลักสูตร :  1 วัน / 6 ชั่วโมง

ผู้นำที่สามารถนำผู้อื่นหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้น ต้องมีพื้นฐานที่ดีในการนำหรือการบริหารจัดการตนเองก่อน โดยได้รับการปลูกฝังทั้งในด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ สามารถบริหารจัดการตนเอง ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่างๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่ผู้นำพึงมี
 2. เพื่อให้บริหารจัดการตนเองในเรื่องของเวลา อารมณ์ สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 3. เพื่อให้อธิบายหลักการ และองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
  และสามารถสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม :

 • บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
 • จริยธรรม / จรรยาบรรณ ที่ผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องรู้
 • การสร้างแรงจูงใจ ศรัทธาและความไว้วางใจให้กับลูกน้อง
 • เทคนิคการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทำงานเป็นทีม
 • EQ กับผู้นำ
 • การคิดเชิงบวกและการปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารเวลา
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • Workshop 1 : Leadership Project Assignment
 • Workshop 2 : Leadership Competency Assignment

วิทยากรโดย :

อาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 • ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผู้นำ Kaiser Training Leadership & Development
 • อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
 • อาจารย์พิเศษโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรประจำสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • วิทยากรประจำวิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและโครงการผู้นำระดับผู้บังคับการขึ้นไป
 • วิทยากรประจำสภากาชาดไทย
 • วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.