หลักสูตรอบรม เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน
(HR for Non HR)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์การ องค์การที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (high competitive advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน (asset) ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (human Capital) และจะคาดหวังต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ (line Managers) ด้วย

ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสามารถนำเครื่องมือการบริหารบางชนิดไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (morale) ในการทำงาน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. ตระหนักถึงสำคัญและประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์การ
 2. เพื่อให้สามารถระบุขอบข่ายภารกิจหลักและกำหนดแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ทราบการจูงใจ และรักษาคนดี คนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 4. เพื่อเพิ่มทักษะในการในคำแนะนำปรึกษาในการปรับปรุงพฤติกรรมพนักงาน Counseling technique
 5. เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลรักษาพนักงาน Retention program

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • บทบาทหน้าที่ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
 • การคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไป
 • การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน
 • ความสำคัญของการ Orientation
 • ประเมินผลงานอย่างไรให้มีคุณค่า: ข้อพึงปฏิบัติ และข้อควรระวัง
 • แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
 • การวางแผนการฝึกอบรมรายบุคคล
 • ฝึกปฏิบัติ : การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี วิเคราะห์ปัญหาของบรรยากาศและแนวทางแก้ไข
 • การจูงใจ การให้รางวัลแบบต่างๆ เพื่อรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 • ฝึกปฏิบัติ : ศิลปการจัดการกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ โดยใช้หลักการให้คำแนะนำปรึกษา
 • การตักเตือนและออกหนังสือเตือนที่ถูกต้อง
 • บรรยายสรุป และถามตอบ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]