เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน

เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน

เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน
(HR for Non HR)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

แนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะ (Competency) หนึ่งของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆ ให้หน้าที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือ  พ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจัดการคน ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน คัดเลือก พัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR) ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้บริหาร ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

1.ผู้บริหารยุคใหม่กับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 • ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
 • ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข
 • ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต
 • CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

2.เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหาร (Recruitment and Selection)

 • การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
 • การสรรหาพนักงาน (Recruitment)
 • การคัดเลือกพนักงาน (Selection)

3.เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับผู้บริหาร (Performance Management)

 • การกำหนดเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
 • การติดตามผลงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

4.เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหาร (Training & Development)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency
 • การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
 • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10

5.เทคนิคการสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร (Employee Engagement)

 • การบริหารความหลากหลายในงาน HR
 • การสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร
 • การจูงใจทีมงานแต่ละ Generation

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

 • ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการบริหารคนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสายงานตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ระดับผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 2. ระดับหัวหน้างาน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus