หลักสูตรอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรอบรม : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Leader & Leading Change)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

องค์กรเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จำต้องร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจเดียวกัน

กระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กร CHANGE MANAGEMENT จำต้องอาศัยแนวคิด (CONCEPT) ที่ชัดเจนมีกระบวนการที่เหมาะสม (PROCESS) และมีการประยุต์ใช้ (APPLICATION) ไดอย่างถูกต้อง ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจำต้องได้รับองค์ความรู้ (C.P.A) ไปในทิศทางเดียวกันจุงจะสามารถผลักดันการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ เพื่อการดำรงอยู่ของธุรกิจอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และตระหนักในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของผู้นำองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าพฤติกรรมของผู้คน ทั้งบุคลากรภายใน-ภายนอกที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
 3. เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงหลุมพรางการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 1. หลักการเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลง (Principle of Change)
 2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change)
 3. Trends & Impact Driving ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
 4. 5 กิจกรรมสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

(Five Activities Contributing to Effective Change Management )

 • กำหนดมุมมองของการเปลี่ยนแปลง (Vision of Change)
 • จูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Motivating Change)
 • กำหนดนโยบายรับเปลี่ยนแปลง (Developing Political Support)
 • การจัดการช่วงการเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง (Managing the Transition of Change)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน (Sustaining Momentum)
 1. กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Change Enablement Strategy)
 2. การบริการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติ (Change Management in Crisis)
 3. แนวทางการควบคุมความเสี่ยง และการประเมินผล
 4. บรรยายสรุป และถาม – ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ระดับผู้จัดการ – ผู้จัดการทั่วไป (Manager-General Manager)
 2. ระดับหัวหน้างาน (Supervisor) /ระดับTeam Leader

Leadership – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง